Naše aktivity

Jednáme v zájmu práv a potřeb dětí, pracujeme s celou rodinou

Těžištěm naší práce jsou aktivity v oblasti práce s rodinou a prevence násilného jednání. 

Přímá pomoc rodinám

Aktivity určené rodičům, prarodičům a pěstounům, rodinám a pěstounským rodinám.

 • Asistence pěstounským rodinám
 • Restorativní formáty, Rodinné mediace
 • Terapeutická práce s rodinou, individuální psychoterapie
 • Krizová pomoc formou psychosociální intervence (nikoli formou ubytování)
 • Odborné psychologické, sociální a psychosociální poradenství
 • Speciálně pedagogické poradenství

Osvěta a vzdělávání

Aktivity jsou určeny laické i odborné veřejnosti, školám, zájmovým skupinám a komunitám, NGO a OSPOD.

 • Konzultace a supervize pro odborníky v oblasti práce s rodinou
 • Individuální plány, nácviky rodičovských kompetencí
 • Vzdělávací programy pro školy, vzdělávací programy pro dospělé
 • Koučink (individuální, životní nebo profesního rozvoje)
 • Konference (i případové), besedy, kulaté stoly, diskuzní fóra
 • Semináře na míru (v souvislosti s realizací grantového projektu nebo s edukačními potřebami ze strany jednotlivých orgánů SPOD)

Rámcový přehled našich aktivit

Naše aktivity probíhají v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. Zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Psychosociální aktivity

Facilitované (Asistované) setkávání  dítěte s rodičem, s nácvikem rodičovských kompetencí.

Mediační práce

Rodičovský dialog v rodině ohroženého dítěte s cílem uzavřít dohodu o jeho potřebách.

Lektorská činnost

Vedení workshopů a seminářů pro laickou i odbornou veřejnost.

Tréninkové aktivity

Facilitované (Asistované) předávání s nácvikem rodičovských kompetencí  a komunikačních dovedností.

Socioterapeutická práce

Odborné psychosociální poradenství. Právní a speciálně pedagogické poradenství. Práce s traumatem.

Restorativní programy

Práce na obnovení vztahů mezi členy rodiny.

Konzultační činnost

Odborné poradenské konzultace v oblasti rodičovských dovedností, schopností a kompetencí. 

Podpora pěstounských rodin

Vzdělávací programy pro pěstouny ve spolupráci s orgány SPOD. Poradenství pěstounským rodinám.

Supervizní činnost

Poskytování týmových, manažerských a případových supervizí.

Naše aktivity podrobněji

Facilitované (Asistované) kontakty

Pro rodiče (prarodiče, pěstouny) a jejich společné děti

Rodinám (nebo pěstounským rodinám) mohou být tyto kontakty nařízeny rozhodnutím soudu,  doporučeny OSPODem, nebo si o ně mohou u nás zažádat ze své vůle. Podmínkou spolupráce je uzavření Dohody o spolupráci s naší organizací, aby byly oběma stranám zřejmé možnosti a podmínky spolupráce. Nabízíme tyto varianty: 

Facilitované setkávání s nácvikem rodičovských kompetencí

 • Ambulantní forma, 9:00-18:00 v pracovních dnech
 • 90 minut jedno setkání
 • Frekvence 1 x týdně nebo 1 x za 14 dní 

Setkávání dítěte s rodičem (otcem nebo matkou) za asistence odborných pracovníků probíhá na našem pracovišti. Cílem je zajištění bezpečí pro dítě a respekt k jeho právu na oba rodiče.

Nativní součástí Setkávání jsou poradenské konzultace.

Facilitované předávání s nácvikem rodičovských kompetencí

 • Ambulantní i terénní forma, 7 dní v týdnu 9:00-18:00 
 • 30 - 90 minut jedno předání
 • Frekvence u jedné rodiny obvykle 1 x týdně

Za přítomnosti našich odborných pracovníků předává dítě rodič, který má aktuálně dítě ve své péči, druhému rodiči. Předávání probíhá na našem pracovišti, po dohodě i mimo ně.

Nativní součástí Předávání jsou poradenské konzultace. 

Poradenské odborné konzultace

Pro každého člena rodiny, se kterou spolupracujeme

Formou odborných konzultací poskytujeme rodinám psychologické, právní a sociální poradenství, krizovou intervenci i speciálně pedagogické poradenství podle toho, co který člen dané rodiny aktuálně potřebuje. 

Konzultace mohou klienti v Pro dialogu čerpat samostatně a/nebo jako nativní součást Facilitovaných kontaktů. Nabízíme tyto varianty:  

Individuální konzultace

 • Klientem může být matka, otec, dítě, prarodič či jiný člen rodinného kruhu či komunity.

Vícečlenná konzultace

 • Konzultace se po dohodě účastní více členů rodiny, případně členové nově založených rodin (nevlastní rodič, sourozenec).

Párová konzultace

 • Konzultace probíhá nejčastěji jako společné edukační sezení obou rodičů společně.

Konzultace/krizová intervence

 • Konzultace mohou mít charakter krizové intervence poskytnuté telefonicky a/nebo emailem, či edukační mailové poradenství.

Mediační a restorativní formáty

Pro rodiče (pěstouny, prarodiče), rodiny (i pěstounské) i pro jejich komunity

Rodičovský dialog (také Rodinný dialog)

 • 9:00-18:00 v pracovních dnech na našem pracovišti
 • Délka jednoho RD je 120 minut
 • Doporučená frekvence a rozsah: 1 x 14dní, sada 10 RD

Mediační formát zaměřený na zprostředkování komunikace mezi členy rodiny nebo pěstounské rodiny, nejčastěji matkou a otcem. Případně mezi členy rodiny (např. prarodič-rodič, pěstoun-rodič). V zájmu svěřeného dítěte je orientován na potřeby a budoucnost dětí. Rodiče se na aktivitě finančně podílejí, ceník je k dispozici zde.

Podpůrné skupiny

Sdílecí facilitované skupiny pro dospělé a zážitkové skupiny pro děti

Rodičovská podpůrná skupina

 • Účast je ZDARMA
 • Skupina probíhá 1 týdně na našem pracovišti
 • Skupinu facilitují odborníci Pro Dialogu

Skupinka pro děti (pro děti od 6 let)

 • Účast je ZDARMA
 • Skupina probíhá 1 x týdně na našem pracovišti 
 • Skupinu vedou psychologové Pro Dialogu

Máte-li o některou z námi nabízených aktivit zájem, kontaktujte nás.


Co je dobré vědět pro spolupráci s námi

Podporujeme víru, zájem a aktivitu na straně klientů, dbáme na ochranu jejich údajů a bezpečí, dbáme na odbornou úroveň týmu a její rozvoj.

Popis náplně a podmínek spolupráce. Více >

Ochrana osobních údajů našich klientů. Více > 

Složení a kompetence našeho týmu. Více >