Zásady ochrany osobních údajů spolku
Pro Dialog, z.s.

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném od 1. 7. 2017.


I. Kdo je správcem

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je organizace Pro Dialog, z.s., IČ: 22613421, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 50 od 1. 1. 2014.

II. Jaké údaje sbíráme a zpracováváme

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, pokud jej lze přímo či nepřímo identifikovat na základě jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Subjektem údajů se zde rozumí

  • Fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují přímo a je klientem organizace Pro Dialog, z.s., a ze své vlastní vůle uzavřela s organizací Pro Dialog, z.s., Dohodu o spolupráci;
  • Fyzická osoba, které je účastník/účastnice Dohody zákonným zástupcem (typicky dítě nebo děti).

III. Rozsah zpracování osobních údajů

Pro Dialog, z.s., zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: a) identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození b) kontaktní údaje: kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. Kromě těchto osobních údajů Pro Dialog, z.s., zaznamenává a uchovává

  • tzv. behaviorální údaje týkající se účastníka/účastnice Dohody, kterými jsou zejména e-mailová komunikace s Pro Dialog, z.s., účast na akcích Pro Dialogu, z.s., a jiné on-line a off-line aktivity, které jsou součástí naplňování účelu Dohody o spolupráci s organizací Pro Dialog, z.s. (dále "Dohoda");
  • tzv. citlivé údaje týkající se účastníka/účastnice Dohody, kterými jsou zejména údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů, nezbytné pro naplňování účelu Dohody v souladu s pověřením k výkonu SPOD;

(dále jen "jiná data").

IV. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Pro Dialog, z.s., provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. O poskytnutí osobních údajů může být účastníka/účastnice požádán při prvním aktivním kontaktu s Pro Dialogem, z.s., off-line či on-line, při osobní či telefonické žádosti o spolupráci (dále jen "první kontakt"). Pro Dialog, z.s., je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů. Na základě Dohody a dle zákonných podmínek mohou být osobní údaje a jiná data týkající se účastníka/účastnice Dohody předány ke zpracování jinému správci, typicky orgánům SPOD, soudům (i opatrovnickým), PMS apod.

V. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být Pro Dialogem, z.s., zpracovány za účelem plnění účelu Dohody, typicky pro komunikaci s účastníkem/účastnicí Dohody prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním SMS, a to v rozsahu: komunikace související se statusem účastníka/účastnice Dohody, zejména sdílení záznamů z aktivit probíhajících v rámci Dohody; sdílení informací třetích stran (poskytnutých např. orgány SPOD, soudy, právními zástupci, lékaři a jinými odborníky), které jsou důležité pro plnění účelu Dohody; informování o aktivitách Pro Dialogu, z.s., apod.

VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje účastníka/účastnice Dohody organizaci Pro Dialog, z.s., jako správci osobních údajů při prvním kontaktu s ním podle čl. IV. těchto Zásad.

VII. Doba udělení souhlasu

Účastník/účastnice Dohody uděluje organizaci Pro Dialog, z.s, souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než svůj souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím standardních komunikačních kanálů. Po odvolání souhlasu je Pro Dialog, z.s., povinen zajistit, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovávány.

VIII. Přístup subjektu údajů k osobním údajům

Účastník/účastnice Dohody má od okamžiku zařazení do Databáze Pro Dialogu, z.s., právo kdykoli požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Pro Dialog, z.s., poskytne účastnici informace v rozsahu stanoveném zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Kontakt

V případě dotazů či připomínek týkající se zde popsaných Zásad se lze obrátit na Pro Dialog, z.s., emailem na prodialogforum@gmail.com, osobně nebo telefonicky na čísle +420 737 018 662