Lidé v našem týmu

Jsme s klienty na jedné lodi. S dětmi i s dospělými. Společně hledáme cestu, jak dál

Náš tým tvoří sociální pracovnice, psycholožky a psycholog pro práci s dětmi, facilitátorka a facilitátor, supervizorka, speciální pedagožka, mediátorky, koučky, terapeutky. 

Jsme genderově vyvážený tým. Fungujeme na bázi zastupitelnosti.  

Pracujeme v českém i anglickém jazyce. Umíme zajistit tlumočníky i pro jiné jazyky.

Nad případy rodin rozvíjíme pravidelnou interdisciplinární spolupráci.

Pracujeme se všemi členy rodin, v týmu je psycholog a psycholožky pro práci s dětmi.

Mgr. Jindřiška Krpálková

Ředitelka a zakladatelka Pro Dialogu, z.s., supervizorka, mediátorka, koučka

Jindřiška se v oblasti sociální práce a lidských vztahů pohybuje více než 30 let. Pro Dialog založila v souladu se svou hlubokou vírou v právo každé lidské bytosti nacházet své místo ve světě i skrze spolupráci a růst ve vztazích.

V Pro Dialogu se Jindřiška účastní všech aktivit, v týmu zastupuje supervizorskou a mentorskou roli. Své zkušenosti, i v oblasti mediace a koučinku, poskytuje také jednotlivcům a organizacím mimo Pro Dialog. Je členkou Výboru pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí při Radě vlády ČR a prezentuje Pro Dialog na konferencích a kulatých stolech.

Mgr. Jana Sedláková

Odborná konzultantka, poradkyně v oblasti agendy SPOD a speciální pedagogiky

Jana je v Pro Dialogu, protože ji přímá práce s lidmi přijde smysluplná. V Pro Dialogu poskytuje odbornou asistenci rodinám našich klientů a odborné poradenství v oblasti agendy SPOD a práce na projektech a projektových žádostech.

Jana vystudovala obor Vychovatelství osob vyžadujících zvláštní péči na Pedagogické fakultě UP Olomouc. 26 let vedla, v roli ředitelky, Oblastní charitu Blansko.

Mgr. Filip Jagrik

Psycholog

Filip působí v Pro Dialogu, protože se mu jeví jako osobně obohacující i společensky smysluplné pracovat s rodinami, které se nachází v situaci konfliktu. Jako jádro svojí práce vnímá rozvíjení plnějšího náhledu na problematickou situaci a podporu hledání takových východisek, která budou ohleduplnější k potřebám zúčastněných, zejména pak dětí.

Filip je vystudovaný psycholog, který prošel pětiletým psychoterapeutickým výcvikem v daseinsanalytickém přístupu a jeho předešlá zkušenost zahrnuje mimo jiné spolu vedení dětských terapeutických skupin či působení v léčebné komunitě. V Pro Dialogu Filip pracuje jak individuálně s dětmi i dospělými, tak s celým rodinným systémem.


Ing. Bc. Hynek Valenta

Psycholog, facilitátor, odborný konzultant

Hynek je v Pro Dialogu, protože jej zajímá společné hledání tvořivých řešení s lidmi, kteří se nacházejí v náročné situaci. V Pro Dialogu poskytuje své znalosti a dovednosti kouče, psychoterapeuta a teamového facilitátora v rámci Rodičovských dialogů, párových terapií, individuálních konzultací a Facilitovaných kontaktů.

Hynek vystudoval jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, podnikový management na VŠE Praha a jaderné inženýrství na ČVUT Praha. V oblasti práce s lidmi se neustále vzdělává. V současnosti je studentem závěrečné fáze mezinárodního výcviku procesově orientované psychologie (POP) na Slovensku.

Mgr. Soňa Janovská

Facilitátorka, odborná konzultantka

Soňa je v Pro Dialogu, protože ji stále zajímá podpora rodin, které procházejí složitými obdobími, ať se jedná o krizi nebo rozpad rodiny. V Pro Dialogu se primárně zaměřuje na individuální práci s dospělými klienty a na týmovou facilitaci Rodičovských dialogů a párových terapií.

Soňa vystudovala PdF MU v Brně a následně se od pedagogiky odklonila k několika letům marketingové a grafické práce pro firmy v business oblasti. K práci s lidmi se následně vrátila skrze další studium, a to arteterapii pod PdF JU v ČB, systemický výcvik koučování a pak systemickou terapii (Institut Systemických Studií, Praha), výcvik v transformativní mediaci (ITKCZ, Olomouc) a v současnosti je studentkou závěrečné fáze mezinárodního výcviku procesově orientované psychologie (IPOP, Bratislava). Soňa spoluzaložila a 2 roky vedla organizaci Náruč rodičům, z. s., v Olomouci pro podporu rodin v konfliktu.

Mgr. Nikola Divišová

Dětská psycholožka

Nikola je v Pro Dialogu, protože jeho činnost považuje za velmi smysluplnou a protože ji dlouhodobě zajímá a naplňuje práce s dětmi. Během magisterského studia psychologie ji rovněž zaujala problematika násilí v blízkých vztazích, které by se ráda věnovala i do budoucna. Protože se Pro Dialog zaměřuje na podporu dětí, jejichž rodiny si procházejí složitými situacemi, a zároveň pracuje i s lidmi, v jejichž vztazích se vyskytlo násilí, spojuje obě oblasti Nikolina zájmu. Zároveň je skvělým místem pro její další profesní rozvoj.

Nikola vystudovala jednooborovou psychologii na UK v Praze. Absolvovala mnoho užitečných stáží, např. v poradně pro oběti násilí, v rodinné a manželské poradně a ve středisku výchovné péče, a doplňujících vzdělávacích kurzů, z nichž jako nejdůležitější vnímá Kurz násilí v blízkých vztazích (Centrum pro přenos poznatků a technologií UK) a Kurz práce s klientem v akutní krizi (Linka bezpečí).

Mgr. Zuzana Získalová

Psycholožka

Zuzana je v Pro Dialogu proto, že práci s členy rodin v konfliktu vnímá jako smysluplnou. Zaměřuje se na podporu dětí v rodinách, aby se mohly děti v rodinné situaci zorientovat a zvládnout ji. Zuzana Pro Dialog vnímá jako organizaci, díky níž rodiny nemusí být na náročnou rodinnou situaci samy.

Zuzana dokončuje magisterské studium jednooborové psychologie na PedF UK. Na práci s rodinami v konfliktu se zaměřovala už při studiu výběrem rozšiřujících semestrálních kurzů Násilí v blízkých vztazích a Ohrožené děti a sociální neurovědy. Má zkušenost s prací na krizových pobytech pro dospívající a s prací s dětmi na různých pozicích, tématu rodinných konfliktů se věnovala 4 roky v jiné organizaci. Zuzana se neustále dále vzdělává. Absolvovala například výcvik komplexní krizové intervence a výcvik v rodinné mediaci. Aktuálně je frekventantkou koučovacího výcviku a uchází se o místo v psychoterapeutickém výcviku.

Mgr. Anna Pícková

Psycholožka

Anna vystudovala jednooborovou psychologii na UK. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala výcvik komplexní krizové intervence. Mimo Pro Dialog působí jako konzultantka na dětské krizové lince. Další zkušenosti s prací s dětmi získala například jako asistentka pedagoga ve školce a dětské skupině, vedoucí ve skautu či z odborné stáže na dětské psychiatrii.

V rámci Pro Dialogu se Anna zaměřuje především na podporu dětí, které procházejí náročným obdobím. Hodnotu Pro Dialogu vidí zejména ve vytváření podmínek pro budování vztahů v rodině, které jsou právě u dětí klíčové pro jejich další rozvoj.

Zdeněk Chalupa, Dis.

Sociální pracovník

Zdeněk se v Pro Dialogu účastní Facilitovaných předání a poradenských konzultací s klienty, zejména těch, která Pro Dialog poskytuje rodinám ve víkendovém čase.

Martin Buček

Backoffice pracovník

Martin je v Pro Dialogu, protože ho zajímá psychologie a mezilidské vztahy. V Pro Dialogu odpovídá za administrativu, podklady pro účetnictví, koordinaci týmu a aktivit.

Martin má 13 let zkušeností s vedením různých typů menších podniků v oblasti gastronomie, hoteliérství a osobní přepravy, a bohaté zkušenosti z práce ve státní správě. Martin má ekonomické vzdělání z pražského Gymnázia bratří Čapků.

Mgr. Anna Roll Boháčková

Koordinátorka, socioterapeutka

Anička je v Pro Dialogu, protože ji práce zde přijde smysluplná. V Pro Dialogu odpovídá za koordinaci pracovníků a klientů a za zpracování projektových žádostí.

Anička má bohaté zkušenosti s prací v neziskových organizacích v sociální oblasti. Dva roky pracovala v Azylovém domě pro ženy ohrožené domácím násilím. Léta se zajímá a aktivně podílí na rozvoji restorativní justice v ČR. Koordinovala kurzy Nenásilné komunikace (NVC) v Česku a zapojila se do pilotního programu zavádění nového druhu restorativního programu, tzv. "Kruhů obnovy".

Anička vystudovala filozofii a historickou sociologii na Fakultě humanitních studií UK Praha, prochází výcvikem v systému NVC (Nenásilná komunikace).

Mgr. Ascaldeia Catwall

Facilitátorka Zkoumání a tvorby dialogických systémů

Zakladatelka české odnože brazilských Kruhů obnovy. Autorka pilotního programu realizace nového druhu restorativního programu Kruhů obnovy. Vedoucí realizačního týmu programu. Facilitátorka učení Nenásilné komunikace.