Celospolečenská změna

Aktivně se podílíme na rozvoji občanské společnosti a demokracie

Zasazujeme se o dialog v naší společnosti

V rámci ČR přispíváme k cílům "Sledování zájmu dítěte", které vycházejí z direktiv a úmluv Rady Evropy.

Hájíme lidská práva každé lidské bytosti. Pracujeme s lidmi ohroženými násilím nebo chováním znevažujícím jejich lidskou důstojnost. Věříme, že hledání a nalézání cest k vzájemnému dorozumění na individuální úrovni posiluje úctu a nenásilný přístup k lidské bytosti, v rodině a komunitě tento přístup dále napomáhá rozvíjení vědomí stejných práv pro každého. Svou prací přispíváme k rozvoji občanské společnosti a demokracie. 

Oblastmi našeho zájmu jsou péče a komunikace v rodině

Našimi oblastmi zájmu jsou primárně: Péče o rodinu s dětmi, práce s rodinou, pěstounská péče, dítě v pěstounské rodině, komunikace v pěstounské rodině, neúplná rodina, rozvodové a po rozvodové stavy, změna rolí v rodině, domácnosti, kde nejsou všichni se všemi biologicky spřízněni, domácí násilí, dopad domácího či partnerského násilí na rozvoj dětí, komunikace s dětmi, naplňování potřeb dětí, vliv náboženství nebo příslušnosti k církvím či ideovým společenstvím na rodinné klima, partnerské vztahy a péči o děti.

Přispíváme k celospolečenské změně

  • Ředitelka naší organizace se, v rámci zadání Světové zdravotnické organizace (WHO), autorsky spolupodílela na vzniku manuálu "Domácí násilí a genderově podmíněné násilí", které má pomoci lékařům a lékařkám rozpoznat následky domácího násilí a preventivně působit v této oblasti.
  • Od roku 2008 je naše ředitelka členkou Výboru prevence domácího násilí, a také v roce 2017 se podílela na tvorbě a vyhodnocování naplňování Národního akčního plánu prevence DN.
  • Podílíme se na šíření povědomí o přístupu tzv. Nenásilné komunikace.

V praxi uplatňujeme restorativní přístup

Ačkoli naším hlavním zaměřením je přímá práce s klienty, stáváme se díky neustálému rozvoji našich postupů průkopníkem v oblasti restorativního přístupu. Ten místo represivního způsobu řešení konfliktu ve vztazích staví na hledání smírné cesty a funkční obnově vztahů. 

Za dobu našeho fungování se postupně ustavujeme jako důvěryhodná a žádaná organizace podporující rozešlé rodiče v konfliktní situaci. Vážíme si toho, že se na nás s důvěrou obracejí jak oddělení sociálně-právní ochrany dítěte jednotlivých městských částí (OSPODy), tak přímo oblastní soudy.

Co je dobré vědět pro spolupráci s námi

 Podporujeme víru, zájem a aktivitu na straně klientů, chráníme jejich bezpečí i osobní údaje, dbáme na odbornou úroveň týmu a její rozvoj.