Pověření k výkonu SPOD

Pracujeme v souladu se Zákonem o rodině. Klienti mohou čerpat aktivity ZDARMA

SPOD pověření garantuje naši odbornost a klientům umožňuje čerpat aktivity ZDARMA

Díky tzv. pověření o sociálně-právní ochraně dětí můžeme klientům poskytovat dlouhodobou podporu a široké portfolio aktivit. Právě díky pověření mohou u nás klienti čerpat většinu aktivit ZDARMA, což je pro mnoho z nich důležitým motivačním prvkem pro spolupráci v situaci, kdy se jejich životní úroveň významně snížila. Pověření také klade požadavky na odbornou způsobilost pověřené osoby, klientům přináší jistotu, že náš tým má potřebnou odbornost a kompetence. Orgány SPOD samozřejmě mohou naši práci kdykoli zkontrolovat.

Při naší práci nám povinnosti a práva pověření umožňují, v rámci ochrany dětí a jejich práv, užší spolupráci se státními orgány, typicky s OSPODem, soudy (i opatrovnickými), Probační a mediační službou. Všechny činnosti, pro které máme pověření, realizujeme na žádost jednotlivých osob nebo organizací. 

Rozsah pověření Pro Dialogu, z.s.

Aktuální rozhodnutí vydané Magistrátem hl. m. Prahy dne 17. 10. 2016

Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči (dále jen "MHMP"), příslušný podle ustanovení § 49 odst. 1 a § 61 odst. 2 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPOD), udělil Pro Dialogu pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí pro činnosti:

 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě /§11, odst. 1 písm. a)/;
 • Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje /§ 10 odst. 1 písm. a)/;
 • Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené /§ 11 odst. 1 písm. b)/,

         Místo výkonu: Hlavní město Praha

 • Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou /§ 11 odst. 1 písm. c)/;
 • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče /§ 11 odst. 1 písm. d) a § 11 odst. 2 písm. c)/;

          Místo výkonu: Česká republika

Jaké má pověřená osoba povinnosti?


Orgán sociálně-právní ochrany, který pověření vydal, je oprávněn kontrolovat výkon sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami a pověřená osoba je povinna při kontrole spolupracovat. Na provádění kontroly se vztahuje zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti pověřených osob jsou upraveny v ustanovení § 49 odst. 8 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

 • Každá pověřená osoba je povinná vést záznamy o své činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu odpovídajícímu udělenému pověření a předložit je na požádání orgánu, který rozhodl o vydání pověření.
 • Pověřená osoba může vykonávat sociálně-právní ochranu pouze v případě, že před započetím jejího výkonu uzavřela pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem sociálně-právní ochrany. Pověřená osoba je povinna do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy její kopii zaslat orgánu, který pověření vydal.
 • Pověřená osoba je povinna oznamovat změny skutečností rozhodných pro vydání pověření, a to do 15 dnů od jejich vzniku.
 • Pověřená osoba je povinna poskytnout orgánu, který rozhodl o pověření, potřebné podklady a umožnit mu vstup do prostor, v nichž se sociálně-právní ochrana vykonává, prověření splnění podmínek uvedených v odst. 2 (podmínky pro vydání pověření).
 • Pověřená osoba je povinna vypracovat za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v sociálně-právní ochraně nebo jiný doklad, který obsahuje pravidla hospodaření (pokud výroční zprávu nevydává), a zaslat jej nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku orgánu, který rozhodl o vydání pověření.
 • V případě, že pověřená osoba zřizuje výchovně rekreační tábory pro děti, je povinna oznámit termín a místo konání výchovně rekreačního tábora pro děti příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany nejpozději 1 měsíc před zahájením jeho konání.
 • Pověřená osoba je povinna poskytnout odpovídající pomoc dítěti, které ji požádalo o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv (§ 8 odst. 1).
 • Pověřená osoba je povinna poskytnout v rozsahu svého pověření pomoc rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte při výkonu jejich práv (§ 9).
 • Pověřené osoby a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc mají povinnost vypracovat nejpozději do 31. 12. 2014 standardy kvality poskytování sociálně právní ochrany a nejpozději od tohoto data jsou povinny se jimi při výkonu své činnosti řídit; inspekci kvality poskytování SPOD provádí u pověřených osob krajská pobočka ÚP.
 • Pověřená osoba je povinna oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o dítě uvedené v § 6, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví (§ 10 odst. 4).

Jaká má pověřená osoba práva?

Vedle práv v rozsahu pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí má pověřená osoba:

 • Právo spolupracovat na pořádání případových konferencí pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin (§ 10 odst. 3 písm. e),
 • Právo na informace od obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve lhůtě 30 dnů od učinění oznámení podle věty první § 10 odst. 4 zákona o sociálně právní ochraně dětí, pokud o podání těchto informací požádá (§ 10 odst. 4).