Rodičovský dialog

Možnost mediace pro rodiče, kteří se učí vytvářet dohody ve prospěch svého společného dítěte

Obnovení dialogu mezi rodiči

Dialog orientovaný na budoucnost a potřeby dětí, neřeší partnerskou minulost.  

Rodičovský nebo Rodinný dialog je název pro mediační aktivitu (typ setkávání), který zprostředkovává, s asistencí facilitátorů a/nebo mediátorů, komunikaci mezi členy rodiny o potřebách společných dětí.


Rodičovský dialog je mediační platforma pro rodiče, kdy jsou rodiče podporováni, aby se učili uzavírat a dodržovat společné dohody o potřebách dítěte. Rodičovský dialog mohou u nás rodiny čerpat souběžně např. s aktivitami Facilitované setkávání nebo Facilitované předávání

Rodinný dialog umožňuje podporovat vztah mezi jakýmikoli členy rodiny (např. prarodič-rodič, pěstoun-rodič), opět v zájmu svěřeného dítěte. 

Praktické informace

Místo a formy uspořádání Rodičovského dialogu

 • Rodičovské dialogy probíhají na našem pracovišti.
 • V naší praxi se osvědčují dva typy Rodičovského dialogu:

1) Rodiče jednají v jedné místnosti, tj. s doprovodem facilitátora formulují a rozvíjejí své názory v přítomnosti druhé strany/druhého rodiče.

2) Rodiče jsou v oddělených místnostech. V případech, kdy na některého z rodičů působí přítomnost druhého rodiče retraumatizujícím způsobem a snižuje jeho schopnost cítit se, vyjadřovat se či rozhodovat svobodně a bez nátlaku, probíhá RD tak, že se rodiče fyzicky vůbec nesetkají, odborní pracovníci přecházejí mezi rodiči/místnostmi a zprostředkovávají vzájemně jejich názory a návrhy.

Časový rozsah a frekvence

 • Délka jednoho mediačního setkání je 120 minut (90 minut samotný dialog, 30 minut společné vyhotovení Zprávy).
 • 9:00-18:00 v pracovních dnech na našem pracovišti;
 • Doporučená frekvence a rozsah: 1 x 14dní, doporučená je sada 10 Rodičovských Dialogů.

Právní (ne)závaznost vzniklých dohod

 • Princip rodičovské mediace není postaven na tvorbě právně závazných dokumentů, ale na hledání cest k obnovení vzájemného porozumění a důvěry mezi rodiči. Z mediace vzniká Záznam, který si každý účastník odnáší ihned po skončení, a slouží jako připomínka přesného znění dohod, které rodiče na Rodičovském dialogu uzavřel. Záznam není právně závazný, ale účastníci jej u soudu mohou nabídnout jako formu společné mimosoudní dohody nebo jej mohou použít jako podklad pro svého právníka;
 • O tom, zda a komu Záznam z mediace poskytnou, rozhodují rodiče sami. V případě, že rodina u nás čerpá i aktivity přikázané soudně nebo OSPODem, informujeme pouze příslušného pracovníka OSPODu o tom, že rodiče spolupracují ve prospěch jejich společného dítěte. 

Dobrovolnost a spolupráce obou rodičů

 • Podmínkou realizace RD je, že s ním souhlasí oba rodiče;
 • Podmínkou realizace RD u nás je obeznámení klienta s Podmínkami a pravidly spolupráce s Pro Dialogem a jejich následné stvrzení podpisem.
 • Nativní součástí RD je absolvování Úvodní konzultace k RD (60 minut), každý z účastníků ji absolvuje individuálně. Počet konzultací (minimálně 1) odpovídá potřebám každého z účastníků;
 • Rodiče mají právo přinést si na RD každý svá aktuální témata, tj. i jiná, než která si připravovali na Úvodní konzultaci;
 • Na RD rodiče finančně přispívají, aktuální ceník je k dispozici zde;
 • Rodiče si mohou o Rodičovský dialog zažádat i dobrovolně, finančně pak na něj přispívají.

Respekt k soukromí a bezpečí průběhu RD

Účast na Rodičovském dialogu od každého z rodičů předpokládá, že

 • bude usilovat o dosahování cílů spolupráce v nejlepším zájmu společných dětí;
 • se zdrží vulgarit, odsuzujících či urážlivých výroků nebo gest namířených vůči sobě navzájem a vůči odborným pracovníkům Pro Dialogu;
 • si nebude pořizovat zvukový či obrazový záznam;
 • nebude pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek.

Další aktivity, které rodinám nabízíme

Aktivity jsou vzájemně provázané, rodiny jich mohou čerpat i více souběžně.

Facilitované setkávání

Setkávání dítěte s rodičem (otcem nebo matkou) za odborné asistence našich pracovníků, v bezpečném prostředí našeho pracoviště.

Facilitované předávání

Předávání dítěte tam a zpět mezi rodiči, v neutrální atmosféře a v bezpečném prostředí Pro Dialogu za asistence našich odborných pracovníků.

Odborné konzultace

Poradenství zaměřené na aktuální situaci a témata v rodině, kde se nachází ohrožené dítě. Individuální, párové či pro celou rodinu.

Podpůrné skupiny

Sdílecí facilitované skupiny pro dospělé a zážitkové skupiny pro děti.


Máte-li zájem o některou z výše nabízených aktivit, napište nám.

Zvažujete "rodičák"?

Možná hledáte bezpečný prostor, ve kterém byste si, rodiče, troufli otevřít a projednat ta témata týkající se vašich dětí, na kterých se dlouhodobě nedokážete shodnout. 

Nerozvádíte se, vaše děti nejsou evidovány na OSPODu. S některými tématy se ale doma cyklíte, nedokážete dojít ke shodě ani ke kompromisu, nedaří se vám změnit váš postoj. Možná vám následující přehled principů pomůže k rozhodnutí, zda vyzkoušet mediační Rodičovský dialog u nás.

Principy Rodičovského dialogu

Dobrovolnost. Rodičovský dialog je dobrovolnou aktivitou. Aby mohl proběhnout, je zapotřebí souhlas obou stran/ účastníků.

Kontinuita a trpělivost. I když rodiče vyjádří souhlas s účastí na RD, praxe ukazuje, že je často zapotřebí několik setkání, než jsou schopni svobodně pracovat na dohodách pro budoucnost společných dětí. Z praxe vyplývá jako vhodná kontinuita setkávání 1x za 14 dní. Také doporučujeme se dopředu nastavit na cyklus cca 10 setkání (RD), nevzdávat se po prvním "neúspěchu" - to, co jste doma nevyřešili za několik měsíců, se málokdy podaří změnit během 2 setkání u nás. Mějte prosím trpělivost s námi, se sebou i s vaším partnerem v dialogu.

Bezpečí. K úspěchu RD přispívají pravidla, která napomáhají vytvořit a držet neutrální a pro všechny strany bezpečné prostředí. O pravidlech RD a o právech rodičů hovoříme s každým účastníkem v rámci Úvodní konzultace. Jeden příklad za všechny: Z důvodů udržení záměru RD a bezpečí obou rodičů není v průběhu povolen verbální kontakt rodičů mezi sebou - rodiče se obracejí na konzultanty a konzultanti dbají na to, aby oba rodiče měli prostor se vyjádřit. Pokud v průběhu RD zjistíme, že kontakt rodičů v jedné místnosti ohrožuje bezpečí některého z nich, mají rodiče právo požádat o pauzu či změnu uspořádání, je možné pokračovat v oddělených místnostech.

Ochota. Postoj, kdy je rodič ochoten uvažovat o hledání cesty k dohodě s druhou stranou, považujeme z praxe za klíčový. Ochota vyposlechnout si názor druhé strany, stejně jako ochota formulovat otevřeně své potřeby a důvody, které k němu vedou, jsou již prvním krokem ke změně. Pochopení a akceptace postojů obou stran umožňují změnit vnímání výchozí konfliktní situace.

Motivace a prevence. O Rodičovský dialog mohou u nás požádat i rodiče, jejichž děti nejsou vedeny v agendě SPOD, nerozvádějí se, ale hledají prostředí, kde by mohli probrat témata, která jsou v rodině dlouhodobě konfliktní, ať zamrzlá nebo palčivá - a týkají se společných dětí.

Co by mohlo být fajn vědět o spolupráci s námi

Podporujeme víru, zájem a aktivitu na straně klientů, dbáme na ochranu jejich údajů a bezpečí, rozvíjíme odbornou úroveň týmu.

Jaké jsou možnosti a podmínky spolupráce s námi. Více >

Jaké zkušenosti a kompetence mají členky a členové našeho týmu. Více > 

Kde nás najdete a jak to u nás vypadá. Více >

Dotaz na objednání si "rodičáku"

Shodli jste se s druhým rodičem na tom, že máte o Rodičovský dialog zájem? Vyplňte následující: 

Doporučujeme si projít ceník. Na Rodičovském dialogu se finančně spolupodílíte.