Naše vize, mise a cíle

Stanovy zapsaného spolku Pro Dialog, z.s., aktuálně z  3. 4. 2017

Stanovy ke stažení

Stanovy k přečtení

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Název zapsaného spolku: Pro Dialog, z.s.

2. Sídlo spolku: Malířská 386/1, Bubeneč, 170 00 Praha 7.

Článek II. Právní postavení spolku

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý a sdružuje členy na základě společného rozhodnutí o naplnění cílů spolku.

2. Spolek je právnickou osobou registrovanou ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.

Článek III. Cíl činnosti spolku

Zapsaný spolek Pro Dialog, z.s. je neziskovou organizací, která se zaměřuje na oblast prevence násilí a sociálního vyloučení s cílem změnit veřejné mínění na tyto sociálně patologické jevy, s cílem hájit lidská práva, přispívat svými činnostmi k rozvoji občanské společnosti a demokracie, obzvláště s ohledem na vytváření příznivých a bezpečných prostředí pro zdravý a zdárný vývoj dětí tě.

1. Cíle spolku: Hlavní cíle

Hlavními cíli zapsaného spolku Pro Dialog z.s. je:

 • Sdružování občanů ČR za účelem osvětové činnosti v oblasti prevence násilí.
 • Sdružovat občany České republiky, kteří mají společný zájem všemi dostupnými prostředky chránit jednotlivce a rodiny před násilím, hájit jejich lidská práva a hájit nejlepší zájem dítěte.
 • Všemi dostupnými a legálními prostředky a možnostmi, včetně vzdělávacích a osvětových aktivit, ovlivňovat veřejné mínění, odbornou veřejnost i zákonodárce směrem ke změnám v oblasti nazírání na fenomén násilí v rodinách, vůči dětem a vůči jednotlivcům.
 • Předávání informací, propojování a koordinace spolupráce dalších organizací nebo občanských i profesionálních aktivit zabývajících se obdobnými problematikami a sdílejících stejné principy a hodnoty.

Další (vedlejší) cíle

 • Sdružování osob poskytujících přímou všestrannou pomoc osobám zasaženým či ohroženým domácím násilím, jiným násilím, obchodem slidmi.
 • Sdružování osob poskytujících psychosociální podporu rodinám zasaženým či ohroženým trestnou činností s cílem hájit lidská práva a nejlepší zájem dětí vyrůstajících v těchto rodinách.
 • Sdružování osob poskytujících všestranné psychosociální krizové a následné pomoci (včetně sociální a pracovní rehabilitace), poradenství a psychoterapii osobám a jejich dětem, které prožily násilí, týrání, sociální vyloučení. 

2. Cíle spolku jsou realizovány a naplňovány krom jiného tím, že spolek:

 • Organizuje kampaně, besedy, konference, semináře, kurzy, osvětovou činnost v oblastech sociálně patologických jevů a jejich působení na společnost pro širokou i odbornou veřejnost.
 • Sleduje platnou legislativu v oblasti svého zájmu a průběžně se k ní vyjadřuje.
 • Sleduje, jak jsou v ČR využívány legislativní nástroje k ochraně občanů před násilím.
 • Organizuje preventivní programy.
 • Organizuje vzdělávací semináře v oblastech svého zájmu. 
 • Na neziskové bázi podporuje, propaguje a přispívá k poskytování přímé pomoci formou komplexních sociálních služeb psychoterapeutických, pedagogicko-psychologických, krizových a následných jednotlivcům, rodinám, dětem, skupinám.
 • Na neziskové bázi podporuje, propaguje a přispívá k poskytování poradenství klientům výše nastíněných služeb, dále ale také občanům, laikům i profesionálům nebo organizacím.
 • Na neziskové bázi poskytuje odborné konzultace, odborné vedení, supervize apod.

3. K naplnění svých cílů spolku spolupracuje se státními orgány a organizacemi, s orgány sociálně právní ochrany dětí, s orgány místní samosprávy, občanskými iniciativami a neziskovými organizacemi.

Článek IV. Orgány spolku 

Orgány spolku jsou:

a) Valná hromada;

b) Představenstvo;

c) Dozorčí rada.

Článek V. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

3. Valná hromada se koná dle potřeby, nejméně však jednou ročně.

4. Valnou hromadu svolává představenstvo, a to pozvánkou doručenou členům spolku nejméně 30 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo konání valné hromady, jakož i navržený program jednání a oznámení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada.

5. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu vždy, když o to požádají nejméně dvě třetiny členů spolku, člen představenstva nebo dozorčí rada. V tomto případě musí být valná hromada svolána do tří týdnů ode dne, kdy žádost o její svolání bude doručena představenstvu.

6. Přítomní členové spolku se zapisují do listiny přítomných členů.

7. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku.Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných s výjimkou rozpuštění spolku,ke kterému je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů spolku. Na valné hromadě přísluší každému členu spolku jeden hlas. Každý člen spolku vykonává své hlasovací právo osobně, zastupování při výkonu hlasovacího práva je vyloučeno. Hlasuje se veřejně,zdvižením ruky. Valná hromada rozhoduje tajným hlasováním v případě volby orgánů spolku.Valná hromada může rozhodnout o tajném hlasování i v jiných případech.

8. Schopnost usnášení valné hromady zjišťuje před zahájením Valné hromady pověřený člen představenstva na základě listiny přítomných členů.

9. Není-li 30 minut po v pozvánce stanoveném termínu zahájení valné hromady přítomna nadpoloviční většina členů spolku, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou s tím, že lhůta na svolání valné hromady je zkrácena na polovinu-tj. 15 dní. Pozvánka musí být zaslána členům spolku nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

10. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis.Zápis z valné hromady obsahuje místo a dobu konání, popis projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady, rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování. Vyhotovení zápisu zajišťuje představenstvo, a to do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel. Přílohu zápisu tvoří listina přítomných.

11. Do zápisu o valné hromadě je každý člen a čestný člen spolku na požádání oprávněn nahlížet a činit si z něj opisy. Každý člen a čestný člen má právo požádat předsedu spolku o vydání kopie zápisu nebo jeho části. Kopie se vyhotovuje na náklady člena spolku, který žádá o její vyhotovení.

12. Zápisy o valné hromadě se uchovávají v archivu spolku po celou dobu jeho existence.

13. Do působnosti valné hromady patří:

a) projednávání a schvalování účetní uzávěrky a zprávy o činnosti spolku;

b) volba a odvolávání členů představenstva,

c) rozhodnutí o vyloučení člena spolku,

d) volba a odvolávání dozorčí rady,

e) rozhodnutí o výši a splatnosti členských příspěvků,

f) schvalování stanov spolku, jejich změn a doplnění,

g) rozhodnutí o rozpuštění spolku.

Článek VI. Představenstvo

1. Představenstvo je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valnéhromadě. Představenstvo plní usnesení valné hromady.

2. Představenstvo má 3 členy.

3. Vyšší počet členů představenstva může stanovit valná hromada. Počet členů představenstva musí být vždy lichý.

4. Funkční období představenstva jsou dva roky. Opakovaná volba je možná.

5. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.

6. Členství v představenstvu zaniká:

a) odstoupením,

b) úmrtím,

c) odvoláním valnou hromadou,

d) zánikem členství ve spolku.

7. Zanikne-li členství v představenstvu v průběhu funkčního období, nastupuje na místo člena představenstva valnou hromadou zvolený náhradník. Náhradníci nastupují do funkce v pořadí, v němž byli zvoleni.

8. Klesne-li počet členů představenstva pod tři a všichni náhradníci již nastoupili do funkce,svolá představenstvo mimořádnou valnou hromadu.

9. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy. Jeden z místopředsedů je ustanoven jako hospodář spolku.

10. Předseda zastupuje spolek navenek. Předseda svolává a řídí jednání představenstva.Předseda svolává valnou hromadu. Předseda koordinuje činnost ostatních členů představenstva. Předsedkyně (ředitelka) spolku je statutární zástupkyní spolku.

11. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a vykonává v tomto případě jeho pravomoci.12. Místopředseda-hospodář odpovídá za řádné zajištění účetní evidence spolku, odpovídá za řádnou správu a evidenci hospodaření s majetkem spolku.

13. Představenstvo zasedá podle potřeby.

14. Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomni všichni jeho členové. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů představenstva.

15. O průběhu jednání a přijatých usneseních se pořizuje zápis.Zápis podepisují všichni členové představenstva.

16. Do působnosti představenstva patří:

a) koordinace činnosti spolku, 

b) svolávání valné hromady, 

c) schvalování rozpočtu spolku a roční účetní uzávěrky, 

d) schvalování vnitřních předpisů spolku, 

e) rozhodnutí o přijetí člena spolku, 

f) rozhodování o použití finančních prostředků spolku, 

g) vedení evidence členů spolku, 

h) návrhy o výši členských příspěvků, změnu nebo doplnění stanov, zrušení nebo sloučení spolku s jiným spolkem, 

i) úkony pro zajištění činnosti spolku. 

j) povinnost spravovat spolek s péčí řádného hospodáře a opatřovat prostředky pro činnost spolku.

Článek VII. Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období je dvouleté. Opakovaná volba je možná. Dozorčí radu volí valná hromada. V působnosti dozorčí rady je:

a) kontrola roční uzávěrky a výroční zprávy spolku,

b) dohlížení na dodržování stanov spolku při činnosti spolku.

Dozorčí rada je oprávněna:

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje, 

b) navrhnout svolání mimořádné valné hromady, vyžadují-li to zájmy spolku. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se jednání představenstva s hlasem poradním. Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávy o své kontrolní činnosti.

Článek VIII. Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří se svým majetkem. Majetkem se rozumí movitý a nemovitý majetek v jeho vlastnictví, finanční prostředky získané v souvislosti s činností spolku, a to jak v hotovosti, tak na účtech spolku. Právo hospodařit s majetkem a použití finančních prostředků má pouze spolek. O nakládání s majetkem a použití finančních prostředků spolku rozhoduje valná hromada.

2. Spolek získává prostředky ke své činnosti zejména:

a) Z příspěvků členů spolku,

b) Z darů právnických a fyzických osob,

c) Z příspěvků z veřejných rozpočtů, dotací a grantů.

d) Z výnosů majetku spolku e) z jiných legálních zdrojů.

3. Spolek vede účetnictví v souladu splatnými právními předpisy. Peněžní prostředky spolku,kromě nezbytné hotovosti, se ukládají u peněžního ústavu na účet k tomu účelu zřízený.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného představenstvem.

5. Příjem spolku je používán k rozvoji aktivit spolku nebo na správu spolku a nemůže být rozdělován členům spolku ani jiným osobám.

Článek IX. Vznik členství

1. Řádným členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a cíli spolku.

2. O přijetí člena rozhoduje představenstvo.

3. Členství ve spolku vzniká dnem schválení přijetí představenstvem.

Článek X. Zánik členství

1. Členství ve spolku zaniká:

a) písemným oznámením člena, adresovaným představenstvu, o vystoupení ze spolku,

b) vyloučením člena spolku, který závažným způsobem poruší členské povinnosti, a ačkoli byl na jejich porušení a možnost vyloučení ze spolku výborem písemně upozorněn, ve stanovené lhůtě nesjednal nápravu. O vyloučení člena ze spolku rozhoduje valná hromada.

c) u právnické osoby jejím zrušením

d) zánikem spolku,

e) úmrtím.

Článek XI. Práva členů spolku

1. Člen spolku má právo:

a) účastnit se činnosti spolku,

b) volit a být volen do orgánů spolku,

c) účastnit se zasedání valné hromady a na ní prosazovat své zájmy člena,

d) na informace o jakýchkoliv záležitostech spolku.

Článek XII. Povinnosti členů spolku

1. Člen spolku je povinen:

a) přispívat k naplňování cílů spolku,

b) jednat ve shodě s cíli spolku a dodržovat jeho stanovy,

c) účastnit se společných akcí a aktivit spolku,

d) účastnit se zasedání valné hromady.

Článek XIII. Zánik spolku

1. Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem,

b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.

2. O rozpuštění spolku či jeho sloučení s jiným spolkem rozhoduje valná hromada. K usnesení o rozpuštění spolku nebo jeho sloučení s jiným spolkem se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny členů spolku.

3. Zánik spolku oznámí představenstvo příslušnému ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí o rozpuštění spolku nebo jeho sloučení s jiným spolkem.

4. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne rozhodnutí o zániku spolku. Realizaci majetkového vypořádání zajišťuje představenstvo.Zaniká-li spolek sloučením s jiným spolkem, přechází majetek spolku zbylý po majetkovém vypořádání na přejímací právní subjekt.

Článek XIV. Přípravný výbor

Členové přípravného výboru jsou povinni předat spolku bez zbytečného odkladu po jeho registraci stanovy a další listiny, které souvisejí s činností přípravného výboru. Členové přípravného výboru jsou ode dne registrace spolku do první valné hromady oprávněni jednat jménem spolku, a to společně. Členové přípravného výboru jsou ode dne registrace spolku do první valné hromady oprávněni vykonávat činnost představenstva. Přípravný výbor svolá nejpozději do 60 dnů ode dne registrace spolku první valnou hromadu za účelem zvolení orgánů spolku. Zvolením členů představenstva zaniká funkce členů přípravného výboru a přípravný výbor je rozpuštěn.


V Praze 4. 7. 2017

Předsednictvo:

Mgr. Jindřiška Krpálková, předsedkyně z.s.

Mgr. Daniela Gabrielová, místopředsedkyně z.s.

PaedDr. Drahomíra Šínová, místopředsedkyně z.s. 

Mgr. Anna Roll-Boháčková, místopředsedkyně z.s.