Naše vize, mise a cíle

Stanovy zapsaného spolku Pro Dialog, z.s., aktuálně z  3. 4. 2017

Stanovy ke stažení

Stanovy k přečtení

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Název zapsaného spolku: Pro Dialog, z.s.

2. Sídlo spolku: Praha

3. IČO: 226 13 421

Článek II.

Právní postavení spolku

1. Spolek je samosprávné a dobrovolné sdružení fyzických osob, sloužící k naplňování cílů spolku, uvedených v článku III. stanov. Spolek je právnickou osobou registrovanou ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 50.

Článek III.

Účel (cíle) spolku:

Účelem spolku je podporovat dialogický postoj. Jde o vedení dialogu mezi rodiči, jedinci v rodinách, partnery, dialogu mezi generacemi a kulturami ve společnosti. Spolek podporuje svými aktivitami přátelskou vnímavou komunikaci, vytváří prostor pro vyjednávání a dospívání k dohodám. Spolek působí především v oblasti práce s rodinami.

Spolek je neziskovou organizací, která se zaměřuje na oblast prevence násilí a sociálního vyloučení s cílem změnit veřejné mínění na sociálně patologické jevy, s cílem hájit lidská práva, přispívat svými činnostmi k rozvoji občanské společnosti a demokracie, obzvláště s ohledem na vytváření příznivých a bezpečných prostředí pro zdravý a zdárný vývoj dětí.

Hlavní činností spolku je aktivní naplňování účelu (cílů) spolku, zejména:

 • osvětovou činností v oblasti prevence násilí a sociálního vyloučení,
 • ochranoujednotlivce, rodin před násilím, hájením jejich lidských práv, především hledáním a hájením nejlepšího zájmu dítěte,
 • uplatňováním vlivu všemi dostupnými legálními prostředky a možnostmi, včetně vzdělávacích aktivit, na odbornou veřejnost, orgány veřejné moci i zákonodárce směrem ke změnám v oblasti nazírání na fenomén násilí v rodinách, vůči dětem a vůči jednotlivcům
 • předáváním informací, propojováním a koordinací spolupráce dalších organizací nebo občanských i profesionálních aktivit, zabývajících se obdobnými problematikami a sdílejících stejné principy a hodnoty,
 • poskytováním přímé všestranné pomoc osobám zasaženým či ohroženým hlubokými konflikty, rozpadem rodiny, násilím ve vztazích, domácím násilím, jiným násilím, obchodem s lidmi,
 • poskytováním psychosociální podpory rodinám zasaženým či ohroženým trestnou činností s cílem hájit lidská práva a nejlepší zájem dětí vyrůstajících v těchto rodinách,
 • poskytováním všestranné psychosociální krizové a následné pomoci (včetně sociální a pracovní rehabilitace), poradenství a psychoterapie osobám a jejich dětem, které prožily násilí, týrání, sociální vyloučení,
 • ochranou před diskriminací na základě pohlaví, rasového či etnického původu, náboženství, zdravotního postižení, věku,
 • organizováním kampaní, besed, konferencí, seminářů, kurzů, osvětové činnosti v oblastech sociálně patologických jevů a jejich působení na společnost pro širokou i odbornou veřejnost,
 • sledováním legislativy v oblasti zájmů spolku a vyjadřováním se k ní,
 • organizováním preventivních programů k ochraně fyzických osob před násilím.

Spolek podporuje, propaguje a přispívá k poskytování přímé pomoci formou komplexní psychosociální podpory a činností psychoterapeutických, socioterapeutických, pedagogicko-psychologických, mediačních, krizových a následných, jednotlivcům, rodinám, dětem, skupinám. Na neziskové bázi podporuje, propaguje a přispívá k poskytování poradenství klientům výše nastíněných činností, dále ale také občanům, laikům i profesionálům nebo organizacím. Poskytuje odborné konzultace, odborné vedení, supervize apod.

K naplnění svých cílů spolek spolupracuje se státními orgány a organizacemi, s orgány sociálně právní ochrany dětí, s orgány místní samosprávy, občanskými iniciativami a neziskovými organizacemi.

Článek IV.

Orgány spolku jsou:

a) členská schůze

b) statutární orgán

c) kontrolní komise

Článek V.

Členská schůze:

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

2. Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán podle potřeby, minimálně však jedenkrát za kalendářní rok (řádná členská schůze).

3. Zasedání členské schůze se svolává písemnou pozvánkou. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo konání členské schůze, oznámení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní členská schůze a program zasedání. Pozvánka musí být odeslána nejméně 30 kalendářních dnů před konáním zasedání. Zaslání pozvánky se děje buď dopisem nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy členů uvedené v Seznamu členů spolku.

4. Členové se mohou účastnit zasedání členské schůze také s využitím technických prostředků, a to s pomocí elektronického přístupu prostřednictvím aplikace umožňující jednoznačnou identifikaci člena. O účasti s využitím technického prostředku se učiní záznam v Prezenční listině. Člen, který se takto účastní zasedání členské schůze, se považuje za přítomného a je oprávněn hlasovat.

5. Statutární orgán je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo z podnětu Kontrolní komise spolku. Podnět musí obsahovat uvedení důvodu svolání zasedání a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán zasedání mimořádné členské schůze do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání na náklady spolku sám.

6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů s výjimkou zrušení a fúze spolku, ke kterým je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů spolku. Každý člen spolku má jeden hlas. Člen spolku vykonává své hlasovací právo osobně (za osobní výkon se považuje i hlasování s využitím technického prostředku), zastupování člena při výkonu hlasovacího práva je vyloučeno. Hlasuje se veřejně, zdvižením ruky. Tajným hlasováním rozhoduje členská schůze o volbě předsedy/předsedkyně, místopředsedkyně/ místopředsedy a členů Kontrolní komise. Členská schůze si může na zasedání vyhradit, že bude rozhodovat tajným hlasováním i v jiných případech. Zařadit na zasedání členské schůze program neohlášený v pozvánce je možné, pokud pro jeho zařazení hlasuje alespoň dvoutřetinová většina členů přítomných zasedání.

7. Zasedání členské schůze zahajuje a řídí statutární orgán, v případě jeho nepřítomnosti zástupce statutárního orgánu. Členové spolku přítomní na zasedání členské schůze se zapisují do Prezenční listiny, přítomnost člena s využitím technického prostředku zaznamená do Prezenční listiny statutární orgán včetně označení technického prostředku. Usnášeníschopnost zjišťuje po zahájení členské schůze statutární orgán. O průběhu zasedání členské schůze se pořizuje zápis. Na počátku zasedání zvolí členská schůze zapisovatele zápisu ze zasedání členské schůze a ověřovatele tohoto zápisu. Zápis z členské schůze obsahuje zejména místo a dobu konání, usnášení schopnost členské schůze, popis projednávání jednotlivých bodů programu, návrhy usnesení, výsledek hlasování o návrhu usnesení. Zápis podepisuje zapisovatel a ověřovatel. Přílohu zápisu tvoří Prezenční listina. Statutární orgán zajistí do nejpozději 30 kalendářních dnů od ukončení zasedání členské schůze vyhotovení zápisu.

8. Není-li 30 minut po termínu zahájení členské schůze stanoveném v pozvánce přítomna nadpoloviční většina členů spolku, svolá statutární orgán náhradní členskou schůzi opětovnou pozvánkou s tím, že pozvánka musí být odeslána nejpozději 15 kalendářních dnů před konáním zasedání členské schůze. V případě, že ani náhradní členská schůze není usnášení schopná, zasedání členské schůze se již koná a členská schůze rozhoduje bez ohledu na usnášeníschopnost stanovenou ve stanovách. Usnesení náhradní členské schůze je přijato, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

9. Zápis o zasedání členské schůze se uchovává v archivu spolku po celou dobu existence spolku. Člen spolku obdrží kopii zápisu na vyžádání.

10. Do působnosti členské schůze patří zejména:

a) rozhodování o změně hlavní činnosti spolku,

b) projednávání a schvalování rozpočtu, účetní uzávěrky a Výroční zprávy,

c) volba a odvolání předsedy/předsedkyně a místopředsedy/místopředsedkyně spolku,

d) rozhodování o přijetí a vyloučení člena spolku,

e) volba a odvolání členů kontrolní komise,

f) rozhodnutí o existenci, výši a splatnosti členských příspěvků,

g) rozhodování o změně stanov spolku,

h) rozhodnutí o fúzi spolku s jiným spolkem,

ch) rozhodnutí o zrušení spolku a jmenování likvidátora.

Článek VI.

Statutární orgán spolku

1. Statutárním orgánem spolku je předseda/předsedkyně spolku.

2.V případě nepřítomnosti předsedy/předsedkyně spolku jedná za spolek místopředseda/ místopředsedkyně spolku. Místopředseda/místopředsedkyně jedná za spolek také v době od skončení funkce předsedy/předsedkyně spolku do zvolení nového předsedy/předsedkyně členskou schůzí. Pro platnost právního jednání za spolek navenek není rozhodující, zda ho učinil předseda/předsedkyně či místopředsedkyně/místopředseda spolku.

3. Předsedou/předsedkyní a místopředsedou/místopředsedkyní spolku může být jen plně svéprávný a bezúhonný člen spolku. Za bezúhonného člena se považuje člen, který nemá zápis ve výpisu z evidence Rejstříku trestů.

4. Předsedu/předsedkyni a místopředsedu/místopředsedkyni spolku volí a odvolává členská schůze. Kandidáti jsou povinni před volbou prokázat svoji bezúhonnost členské schůzi.

5. Funkční období předsedy/předsedkyně a místopředsedy/místopředsedkyně spolku je 5 let. Opakovaná volba je možná. Za svoji činnost jsou předseda/předsedkyně a místopředseda/místopředsedkyně odpovědní členské schůzi.

6. Předsednictví a místopředsednictví zaniká:

a) doručením písemného odstoupení z funkce spolku, b) úmrtím, c) odvoláním členskou schůzí, d) zánikem členství ve spolku e) ztrátou bezúhonnosti.

7. Zanikne-li funkce v průběhu funkčního období, členská schůze provede novou volbu.

8. Do působnosti předsedy/předsedkyně patří zejména:

a) jednání za spolek navenek ve všech věcech,

b) jednání k zajištění činnosti spolku a jeho správy, včetně výkonu práv a povinností zaměstnavatele,

c) plnění usnesení členské schůze,

d) zajištění vedení účetnictví spolku a vypracování roční účetní uzávěrky,

e) svolávání a řízení zasedání členské schůze,

f) sestavování a předkládání návrhu rozpočtu spolku, příprava Výroční zprávy a předložení jejího návrhu členské schůzi,

g) vedení Seznamu členů spolku, rozhodování o nahlížení třetích osob do Seznamu členů spolku a vydávání výpisů z něho,

h) koordinace činností spolku,

ch) rozhodnutí o přijetí daru spolku,

i) archivace zápisů ze zasedání členských schůzí

j) podávání pravidelné informace místopředsedovi/místopředsedkyní spolku o činnosti předsedkyně/předsedy a stavu majetku spolku

9. Předseda/předsedkyně a místopředseda/místopředsedkyně spolku jsou povinni bez zbytečného odkladu ohlásit ztrátu své bezúhonnosti a omezení svéprávnosti kontrolní komisi.

10. Předseda/předsedkyně a místopředseda/místopředsedkyně spolku jsou povinni spravovat záležitosti spolku včetně majetkových s péčí řádného hospodáře.

Článek VII.

Kontrolní komise

1.Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Kontrolní komise má 3 členy/členky. Členem/členkou kontrolní komise může být jen plně svéprávný a bezúhonný člen spolku. Bezúhonnost se u kandidáta člena kontrolní komise posuzuje a prokazuje stejným způsobem jako u kandidáta statutárního orgánu spolku. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s funkcí předsedy/předsedkyně a místopředsedy/místopředsedkyně spolku.

2.Funkční období člena/členky Kontrolní komise je 5 leté. Opakovaná volba je možná. Kontrolní komisi volí členská schůze. Kontrolní komise je za svoji činnost odpovědná členské schůzi.

3.Do působnosti kontrolní komise patří zejména:

a) kontrola hospodaření spolku, kontrola účetnictví, roční uzávěrky a návrhu Výroční zprávy,

b) dohlížení na dodržování stanov členy spolku,

c) projednávání stížností členů spolku,

d) monitorování realizace projektů spolku,

e) kontrola činnosti statutárního orgánu a jeho zástupce.

4.Kontrolní komise je oprávněna:

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů spolku a kontrolovat v nich obsažené údaje,

b) navrhnout svolání mimořádné členské schůze, vyžadují-li to zájmy spolku,

c) vyzvat statutární orgán k vysvětlení a doložení dokladů ke kontrolované záležitosti,

d) vyzvat člena spolku k vysvětlení v případě podezření z porušení stanov či zájmů spolku.

5.Kontrolní komise předkládá na zasedání členské schůze zprávy o provedené kontrolní činnosti a o jejím výsledku.

Článek VIII.

Zásady hospodaření spolku

1. Zisk hospodaření spolku může být použit výlučně ve prospěch činnosti spolku.

2. Spolek získává prostředky ke své činnosti zejména:

a) z příspěvků členů,

b) z darů právnických a fyzických osob,

c) z příspěvků z veřejných rozpočtů, dotací a grantů,

d) z výnosů majetku spolku,

e) z vlastní činnosti, zejména z pořádání odborných seminářů a dalších vzdělávacích akcí, supervizí, odborných konzultací, apod.

3. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

5. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

Článek IX.

Vznik členství

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která požádala písemnou přihláškou o přijetí za člena spolku, ve které souhlasí se stanovami spolku a s naplňováním účelu spolku.

2. O přijetí či nepřijetí za člena spolku rozhoduje členská schůze.

3. Členství ve spolku vzniká dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí žadatele za člena. O vzniku členství či nepřijetí za člena spolku žadatele písemně vyrozumí statutární orgán spolku.

Článek X.

Zánik členství

1. Členství ve spolku zaniká:

a) dnem doručení písemného oznámením člena o vystoupení ze spolku,

b) dnem úmrtí člena spolku,

c) vyloučením člena členskou schůzí z důvodu, že člen závažným způsobem či soustavně porušuje členské povinnosti, stanovy, že poškodil zájmy spolku nebo ohrožuje plnění účelu spolku a ani po výzvě spolku nezjednal nápravu v přiměřené lhůtě způsobem stanoveným ve výzvě. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti člena či stanov již odčinit nebo způsobil-li člen porušením povinnosti, stanov či poškozením zájmů spolku zvlášť závažnou újmu. Návrh na vyloučení člena může podat předseda/předsedkyně či místopředseda/místopředsedkyně spolku nebo Kontrolní komise. V návrhu musí být osvědčen důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh na vyloučení směřuje, má právo se s návrhem na vyloučení před zasedáním členské schůze seznámit, vyjádřit se k němu a doložit vše, co je mu na prospěch, a to nejpozději na zasedání. O vyloučení lze rozhodnout i v nepřítomnosti vylučovaného člena.

Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto jeho právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí o vyloučení doručeno, může se soudní ochrany domáhat do tří měsíců, ode dne, kdy se o vyloučení dozvěděl či mohl dozvědět, nejpozději však do 1 roku, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství zapsán do Seznamu, jinak právo na soudní ochranu zaniká.

d) zánikem spolku.

Článek XI.

Seznam členů spolku

1. Seznam členů spolku (dále jen Seznam) je neveřejný. Vedení Seznamu náleží statutárnímu orgánu. Seznam je veden v elektronické podobě. Do Seznamu se zapisuje jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, bydliště, doručovací poštovní adresa, e-mailová adresa, vznik členství, zánik členství a jeho důvod. Zapisované údaje: jméno, příjmení, bydliště, doručovací adresa a emailová adresa slouží také pro komunikaci spolku se členem a člen nese odpovědnost za soulad údajů v Seznamu se skutečným stavem.

2. Zápisy do Seznamu provede statutární orgán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné události (vznik a zánik členství, ohlášení změny zapisovaného údaje).

3. Seznam je přístupný k nahlížení členům spolku, třetí osoby jsou povinny prokázat právní zájem na nahlížení do Seznamu. Existenci právního zájmu posoudí a o nahlížení třetích osob do Seznamu rozhoduje statutární orgán spolku.

Článek XII.

Práva a Povinnosti členů spolku

1.Člen spolku má právo:

a) účastnit se činnosti spolku, vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů spolku, obracet se na ně s návrhy, dotazy a stížnostmi a obdržet odpověď na svá podání,

b) volit a být volen do orgánů spolku,

c) účastnit se zasedání členské schůze a na ní prosazovat zájmy člena, podílet se na rozhodování členské schůze hlasováním,

d) na informace o záležitostech spolku.

2.Člen spolku je povinen:

a) přispívat k naplňování účelu spolku, jednat ve shodě s účelem a činnostmi spolku,

b) dodržovat stanovy,

c) chránit a zachovávat dobré jméno spolku,

d) účastnit se zasedání členských schůzí, společných akcí a aktivit spolku,

e) platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu, pokud o nich rozhodne členská schůze,

f) oznamovat písemně statutárnímu orgánu změnu údaje zapisovaného do Seznamu, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne vzniku změny.

Článek XIII.

Zánik spolku

1. Spolek zaniká:

a) zrušením spolku členskou schůzí,

a) zrušením spolku soudem,

b) při fúzí spolků sloučením jako zanikající spolek,

c) při fúzi spolků splynutím.

2. K rozhodnutí členské schůze o zrušení spolku nebo o jeho fúzi se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny členů spolku.

3.Zrušení spolku se vždy děje s likvidací.

4.Spolek zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku.

Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou spolku dne 29.4. 2021 a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení.

V Praze dne 29.4.2021

Mgr. Jindřiška Krpálková, předsedkyně