Podmínky a pravidla spolupráce
Co můžete očekávat od spolupráce s námi a co očekáváme my od vás

Pracovníci/pracovnice Pro Dialogu, z.s., se zavazují, že

 • budou hledat, formulovat a hájit nejlepší zájem každého dítěte;
 • budou průběžně klienta informovat o možnostech spolupráce v Pro Dialogu, z.s.;
 • budou respektovat osobnost a rozhodnutí účastníka aktivit v Pro Dialogu, z.s.;
 • budou postupovat v souladu se svými profesionálními znalostmi a zkušenostmi;
 • budou respektovat společenská pravidla pro komunikaci.
 • na vyžádání orgánu SPOD nebo soudu vyhotoví písemný záznam z aktivit v Pro Dialogu, z.s.

Účastník/účastnice aktivit v Pro Dialogu, z.s., se zavazuje, že

 • se bude účastnit dohodnutých aktivit v Pro Dialogu, z.s., bude pravidelně docházet na konzultace, které jsou jejich integrální součástí a bude dodržovat dohodnuté termíny a časy;
 • umožní každému svému dítěti (v jehož zájmu se účastní aktivit v Pro Dialogu, z.s.) čerpat vlastní podporu formou pravidelného individuálního kontaktu s pracovníky a pracovnicemi Pro Dialogu, z.s., přiměřeně věku a potřebám dítěte;
 • bude aktivní v dosahování cílů spolupráce v nejlepším zájmu každého svého dítěte;
 • bude podávat pravdivé informace;
 • bude respektovat společenská pravidla pro komunikaci;
 • bude respektovat pokyny a doporučení pracovníků a pracovnic Pro Dialogu, z.s., v konkrétních situacích při průběhu aktivit Pro Dialogu, z.s

Pro aktivity v organizaci Pro Dialog, z.s., jsou dohodnuty tyto podmínky spolupráce

 • Všichni přítomni se v průběhu aktivit zdrží veškerých projevů násilí a agresivních projevů;
 • Během aktivit všichni přítomni minimalizují používání mobilního telefonu;
 • S respektem k ochraně soukromí a důstojnosti dětí i ostatních nikdo z přítomných nepořizuje zvukový ani obrazový záznam z aktivit, pokud není dohodnuto jinak;
 • všichni přítomni podporují cíl spolupráce, kterým je rozvoj vztahu mezi dítětem a osobou blízkou. Přizpůsobí tomu náplň a průběh aktivit;
 • Na jednotlivých aktivitách není nikdo pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek;
 • Všichni přítomni se při aktivitách zdrží veškerých vulgarit a odsuzujících či urážlivých výroků a gest namířených vůči jakékoli osobě;
 • V přítomnosti dítěte je jazyk všech přítomných výhradně slušný;
 • Účastníci se zavazují k tomu, že nebudou vyčkávat příchodu či odchodu ostatních účastníků do Pro Dialogu, z.s., ani nebudou ostatní účastníky sledovat či se domáhat vstupu do prostor Pro Dialogu, z.s., mimo dohodnutý čas;
 • Účastníci akceptují, že pracovníci a pracovnice Pro Dialogu, z.s., mohou, v zájmu dítěte, citlivým způsobem vstupovat do interakcí mezi nimi a každým dítětem;
 • V případě, že účastníci potřebují, aby dítě na pracoviště přivedla jiná osoba než oni sami (bez ohledu na to, o koho jde), je nezbytnou podmínkou, aby o tomto záměru informovali pracovníky Pro Dialogu natolik včas, aby k tomu Pro Dialog mohl zaujmout stanovisko, nejméně však 2 pracovní dny předem. Bez vydání stanoviska Pro Dialogu není možné změnu doprovodu realizovat;
 • V případě, že si účastníci budou přát, aby se aktivit na pracovišti Pro Dialogu zúčastnila s nimi další osoba (bez ohledu na to, o koho jde), je nezbytnou podmínkou, aby o tomto záměru informovali pracovníky Pro Dialogu natolik včas, aby k tomu Pro Dialog mohl zaujmout stanovisko, nejméně však 5 dní předem. Bez vydání stanoviska Pro Dialogu není možné účast dalších osob u aktivity realizovat;
 • Pokud během aktivit dojde k situaci, ve které by mohl být ohrožen zájem dítěte dle zákona č. 89/2012, Sb. (Občanského zákoníku), pracovníci a pracovnice Pro Dialogu si vyhrazují právo aktivitu kdykoliv ukončit;
 • Účastníci akceptují, že jim může být nabídnuta účast na edukačních aktivitách, které Pro Dialog realizuje v průběhu roku. Pro Dialog edukační aktivity chápe a nabízí jako další možnosti podpory a vzdělávání pro své klienty; rozhodnutí o tom, zda se rodiče nabídnuté aktivity zúčastní, ponechává Pro Dialog na jejich svobodném uvážení;
 • Porušení pravidel anebo podmínek může být důvodem pro ukončení spolupráce.

Důvody k ukončení spolupráce

 • Ukončení na přání účastníka / účastnice;
 • Naplnění cílů spolupráce;
 • Ukončení z odůvodněného rozhodnutí Pro Dialogu, z.s.;
 • Nedodržení dohodnutých podmínek a pravidel spolupráce ze strany účastníka / účastnice.

Podávání a vyřizování stížností na práci pracovníků a pracovnic Pro Dialogu, z. s.

V případě, že pracovníci a pracovnice Pro Dialogu, z.s., neplní podmínky a pravidla spolupráce, má účastník / účastnice právo podat stížnost. Stížnosti mohou být podávány písemně s podpisem nebo anonymně, ústně, telefonicky, poštou nebo e-mailem. Stížnost je možné zapsat do Knihy přání a stížností na pracovišti Pro Dialogu, z.s., anebo zaslat na adresu Pro Dialogu, z.s., k rukám ředitelky.

.

Podmínky a pravidla spolupráce platné pro rok 2019/2020


Chcete se ohledně pravidel a podmínek na něco zeptat ? Napište nám.