Podmínky a pravidla spolupráce

Co je možné očekávat od spolupráce

Pracovníci a pracovnice Pro Dialogu, z.s. (dále Pro Dialog)

 • budou hledat, formulovat a hájit nejlepší zájem každého dítěte;
 • budou průběžně klienty a klientky informovat o možnostech spolupráce v Pro Dialogu;
 • budou respektovat osobnost a rozhodnutí každého účastníka aktivit v Pro Dialogu;
 • budou postupovat v souladu se svými profesionálními znalostmi a zkušenostmi;
 • budou respektovat společenská pravidla pro komunikaci;
 • na vyžádání orgánu SPOD nebo soudu vyhotoví písemný záznam z aktivit v Pro Dialogu.

Účastník/účastnice aktivit v Pro Dialogu

 • se bude účastnit dohodnutých aktivit v Pro Dialogu;
 • bude pravidelně docházet na konzultace, které jsou jejich integrální součástí a bude dodržovat dohodnuté termíny a časy;
 • umožní každému svému dítěti čerpat vlastní podporu formou pravidelného individuálního kontaktu s pracovníky a pracovnicemi Pro Dialogu přiměřeně věku a potřebám dítěte;
 • bude aktivní v dosahování dohodnutých individuálních cílů spolupráce v nejlepším zájmu každého svého dítěte;
 • bude podávat pravdivé informace;
 • bude respektovat společenská pravidla pro komunikaci;
 • bude respektovat pokyny a doporučení pracovníků a pracovnic v konkrétních situacích při průběhu aktivit Pro Dialogu.

Pro aktivity v organizaci Pro Dialog jsou dohodnuty tyto podmínky spolupráce

 • Všichni přítomni se v průběhu aktivit zdrží veškerých projevů násilí a agresivních projevů;
 • Během aktivit všichni přítomni minimalizují používání mobilního telefonu;
 • S respektem k ochraně soukromí a důstojnosti dětí i ostatních nikdo z přítomných nepořizuje zvukový ani obrazový záznam z aktivit, pokud není dohodnuto jinak;
 • Všichni účastníci podporují cíl spolupráce, kterým je rozvoj vztahu mezi dítětem a přítomnou osobou blízkou. Přizpůsobí tomu náplň a průběh aktivit;
 • Na jednotlivých aktivitách není nikdo pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek;
 • Všichni přítomní se při aktivitách zdrží veškerých vulgarit a odsuzujících či urážlivých výroků a gest namířených vůči jakékoli osobě;
 • V přítomnosti dítěte je jazyk všech přítomných výhradně slušný;
 • Účastníci a účastnice se zavazují k tomu, že nebudou vyčkávat příchodu či odchodu ostatních účastníků do Pro Dialogu ani nebudou ostatní účastníky sledovat či se domáhat vstupu do prostor Pro Dialogu, mimo dohodnutý čas;
 • Účastníci a účastnice akceptují, že pracovníci a pracovnice Pro Dialogu mohou, v zájmu dítěte, citlivým způsobem vstupovat do interakcí mezi nimi a každým dítětem;
 • V případě, že účastníci a účastnice potřebují, aby dítě na pracoviště přivedla jiná osoba než oni sami, je nezbytnou podmínkou, aby o tomto záměru informovali pracovníky Pro Dialogu natolik včas, aby k tomu Pro Dialog mohl zaujmout stanovisko, nejméně však 2 pracovní dny předem. Bez vydání stanoviska Pro Dialogu není možné změnu doprovodu realizovat;
 • V případě, že si účastníci a účastnice budou přát, aby se aktivit na pracovišti Pro Dialogu zúčastnila s nimi další osoba (bez ohledu na to, o koho jde), je nezbytnou podmínkou, aby o tomto záměru informovali pracovníky Pro Dialogu natolik včas, aby k tomu Pro Dialog mohl zaujmout stanovisko, nejméně však 5 dní předem. Bez vydání stanoviska Pro Dialogu, z.s., není možné účast dalších osob u aktivity realizovat;
 • Pokud během aktivit dojde k situaci, ve které by mohl být ohrožen zájem dítěte, pracovníci a pracovnice Pro Dialogu si vyhrazují právo aktivitu ukončit;
 • Účastníci a účastnice akceptují, že jim může být nabídnuta účast na edukačních aktivitách, které Pro Dialog realizuje v průběhu roku. Tyto jsou chápány a nabízeny jako další možnosti podpory a vzdělávání pro své klienty, přičemž rozhodnutí o tom, zda se rodiče nabídnuté aktivity zúčastní, ponechává Pro Dialog na jejich svobodném uvážení.

Důvody k ukončení spolupráce

 • Ukončení na přání účastníka a účastnice;
 • Naplnění cílů spolupráce;
 • Ukončení z odůvodněného rozhodnutí Pro Dialogu;
 • Nedodržení dohodnutých podmínek a pravidel spolupráce ze strany účastníka nebo účastnice.

Podávání a vyřizování stížností na práci pracovníků a pracovnic Pro Dialogu

V případě, že pracovníci a pracovnice Pro Dialogu neplní podmínky a pravidla spolupráce, má účastník a účastnice právo podat stížnost. Stížnosti mohou být podávány písemně s podpisem nebo anonymně, ústně, telefonicky, poštou nebo e-mailem. Stížnost je možné zapsat do Knihy přání a stížností na pracovišti Pro Dialogu anebo zaslat na adresu pracoviště k rukám ředitelky.

Podmínky a pravidla spolupráce platné pro rok 2024.