Spolupráce
Co můžete očekávat od spolupráce s námi a co očekáváme my od vás

Co napomáhá spolupráci


Rodiny a její jednotlivé členy podporujeme a provázíme tak, aby mohli a chtěli aktivně spolupracovat na hledání řešení své situace. 

Spolupráci významně napomáhá, když dospělý člen rodiny

 • dodržuje dohodnuté termíny a časy a účastní se dohodnutých aktivit;
 • umožní každému svému dítěti (v jehož zájmu se účastní aktivit u nás) čerpat vlastní podporu formou pravidelného individuálního kontaktu s našimi odbornými pracovníky, přiměřeně věku a potřebám dítěte;
 • je aktivní při tvorbě IP každého svého dítěte a v dosahování cílů spolupráce v nejlepším zájmu každého svého dítěte (viz výše společně vypracovaný IP);
 • podává pravdivé informace a respektuje společenská pravidla pro komunikaci;
 • respektuje pokyny pracovníků a pracovnic Pro Dialogu, z.s. v konkrétních situacích v průběhu některé z aktivit.

Naši odborní pracovníci a pracovnice při spolupráci

 • hledají, formulují a hájí nejlepší zájem každého dítěte;
 • průběžně klienta informují o možnostech spolupráce v Pro Dialogu, z.s.;
 • respektují osobnost a rozhodnutí klienta;
 • sestavují, společně s klientem, Individuální plán rodiče pro ochranu potřeb každého dítěte (dále IP) a podporují klienta v jeho průběžném naplňování;
 • postupují v souladu se svými profesionálními znalostmi a zkušenostmi;
 • respektují společenská pravidla pro komunikaci.

Podmínky a pravidla pro realizaci jednotlivých aktivit

 • Rodič či jiná osoba (dále jen "účastník" či "účastníci") odpovědná za výchovu dítěte nebo dětí (dále jen "dítě" nebo "každé dítě") se v průběhu veškerých aktivit v rámci dohodnuté spolupráce s námi zdrží veškerých projevů násilí a agresivních projevů;
 • Během aktivit mají všichni účastníci vypnutý mobilní telefon;
 • Všichni účastníci aktivit v Pro Dialogu, z.s., se zavazují nepořizovat zvukový či obrazový záznam z aktivit;
 • Účastník setkávající se s dítětem bere na vědomí, že setkání má přispívat k rozvoji vztahu mezi ním a dítětem a přizpůsobí tomu náplň setkání;
 • Na jednotlivých aktivitách není nikdo pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek;
 • Účastníci se zavazují, že se zdrží veškerých vulgarit a odsuzujících či urážlivých výroků a gest namířených vůči druhému rodiči, vůči pracovníkům a pracovnicím Pro Dialogu nebo jakýmkoli jiným osobám.
 • V přítomnosti dítěte je jazyk všech zúčastněných výhradně slušný a obsahově neutrální;
 • Účastníci se zavazují k tomu, že nebudou vyčkávat příchodu či odchodu ostatních účastníků na naše pracoviště, ani nebudou ostatní účastníky sledovat či se domáhat vstupu do našich prostor mimo určený čas;
 • Účastníci akceptují, že naši odborní pracovníci a pracovnice mohou, v zájmu dítěte, citlivým způsobem vstupovat do interakcí mezi nimi a dítětem;
 • V případě, že účastníci potřebují, aby dítě na pracoviště přivedla jiná osoba než oni sami (bez ohledu na to, zda se jedná o rodinného příslušníka, právního zástupce či jinou osobu), je nezbytnou podmínkou, aby o tomto záměru informovali pracovníky Pro Dialogu natolik včas, aby k tomu Pro Dialog mohl zaujmout stanovisko, nejméně však 2 dny předem. Bez vydání stanoviska Pro Dialogu není možné změnu doprovodu realizovat;
 • V případě, že by si účastníci přáli, aby se aktivit na pracovišti Pro Dialogu zúčastnila s nimi další osoba (bez ohledu na to, zda se jedná o rodinného příslušníka, právního zástupce či jinou osobu), je nezbytnou podmínkou, aby o tomto záměru informovali pracovníky Pro Dialogu natolik včas, aby k tomu Pro Dialog mohl zaujmout stanovisko, nejméně však 2 dny předem. Bez vydání stanoviska Pro Dialogu není možné účast dalších osob u aktivity realizovat;
 • Z každé aktivity bude vyhotoven záznam pro potřebu jich samých, oddělení SPOD, popřípadě příslušného soudu. K záznamu se rodiče mohou vyjádřit;
 • Pokud během aktivit dojde k situaci, ve které by mohl být ohrožen zájem dítěte dle zákona č. 89/2012, Sb. (Občanského zákoníku), odborní pracovníci si vyhrazují právo aktivitu kdykoliv ukončit;
 • Účastníci akceptují, že jim může být nabídnuta účast na edukačních aktivitách, které Pro Dialog realizuje v průběhu roku. Pro Dialog edukační aktivity chápe a nabízí jako další možnosti podpory a vzdělávání pro své klienty; rozhodnutí o tom, zda se rodiče nabídnuté aktivity zúčastní, ponechává Pro Dialog na jejich svobodném uvážení;
 • V případě porušení dohodnutých podmínek spolupráce se informace o tomto porušení stane součástí Záznamu pro potřeby OSPOD, případně soudu.

Chcete se ohledně pravidel a podmínek na něco zeptat nebo říct? Napište nám.