Platformy pro odborníky

Restorativní přístup a prevence násilí v blízkých vztazích

Za dobu našeho fungování se postupně ustavujeme jako důvěryhodná a žádaná organizace podporující rozešlé rodiče v konfliktní situaci. Vážíme si toho, že se na nás s důvěrou obracejí jak oddělení sociálně-právní ochrany dítěte jednotlivých městských částí (OSPODy), tak přímo oblastní soudy. Naše zkušenosti a dobrou praxi sdílíme s dalšími odborníky na úrovni organizací i na celospolečenské úrovni.

Restorativní platforma

Naše postupy v práci s rodinami staví na restorativním přístupu, který místo represivního způsobu řešení konfliktu ve vztazích upřednostňuje hledání smírné cesty a funkční obnovy vztahů. Zasazujeme se o rozvoj restorativní justice v naší republice a v rámci Institutu restorativní justice se aktivně se účastníme setkávání Restorativní platformy. Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje právní normy, ale způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy.

Multidisciplinární platforma pro restorativní práci s rodinami 

V rámci projektu "Podpora ohrožených dětí v rodinách zasažených konfliktem rodičů" realizujeme setkávání Multidisciplinární platformy pro restorativní práci s rodinami. Účastníky platformy jsou pracovníci orgánů státní a organizací, které pomáhají rodinám v konfliktních stavech, včetně rodin s výskytem násilí.

Více o programu a tématech platformy

Asociace pro práci s lidmi, kteří se dopouštějí násilí

V pětici LOM, Spondea, Diakonie ČCE, Tvá volba a Centrum sociálních služeb Praha byla na konci roku 2023 založena Asociace pro práci s lidmi, kteří se dopouštějí násilí. Jsme účastníky této asociace s názvem Zastav násilí, která si klade za cíl zvyšovat standardy práce, společně šířit osvětu a usilovat o systémové ukotvení terapeutických programů zaměřených na práci s lidmi, kteří se dopouští násilí ve vztazích.

V rámci podpory a rozvoje interdisciplinární spolupráce také nabízíme

Mediace případových konferencí

Pro OSPOD či jiné zájemce provádíme mediaci případových konferencí. 


Koučovací a supervizní služby

Odborníkům v oblasti práce s rodinou poskytujeme konzultace, supervize, individuální či týmový koučink.

Preventivní aktivity pro odborníky

V oblasti práce s rodinou pořádáme konference (i případové), kulaté stoly, diskuzní fóra aj. pro odborníky.

Aktivity pro celospolečenskou změnu

Na míru dle zájmu realizujeme semináře a workshopy na aktuální palčivá společenská témata.

Osvětové aktivity pro veřejnost

V rámci prevence násilí pořádáme v oblasti práce s rodinou pořádáme pro laickou veřejnost besedy a workshopy.

Kurzy pro OSPOD pracovníky

V souladu s edukačními potřebami ze strany jednotlivých orgánů SPOD realizujeme kazuisticky zaměřené semináře a (akreditované) kurzy.


Vzdělávání pro pěstouny

V rámci edukačních potřeb orgánů SPOD realizujeme pro pěstouny podpůrně vzdělávací programy 

Zážitkové programy pro školy

Pro školy připravujeme dle zájmu a na míru preventivní vzdělávací programy.

Máte-li o některou z nabízených aktivit zájem, kontaktujte nás.