Jsme PRO dialog mezi rodiči, partnery...

Obecně mezi jedinci v rodinách, mezi generacemi i mezi kulturami ve společnosti.

Podporujeme znovuobnovení komunikace 

a uzdravení vztahů v rodinách, hájíme práva dětí

Chronické konflikty, násilí, závislosti, trestná činnost jako příčina, průvodní znak či důsledek rozchodu či rozvodu rodičů, traumata na straně dětí i dospělých ... to jsou časté problémy rodin (biologických i pěstounských), se kterými pracujeme. 

Od roku 2012 se zaměřujeme na podporu znovuobnovení dialogu v rodinách, které procházejí dlouhodobě náročným obdobím. 

Naší hlavní pracovní náplní je vykonávat sociálně právní ochranu dítěte v situacích konfliktu mezi rodiči. Cílem je zajistit dítěti právo na oba rodiče (dané Úmluvou o právech dítěte) a umožnit mu, aby si i v situaci, kdy se jeho rodiče rozcházejí či si vzájemně ubližují, mohlo vytvářet a rozvíjet vztah s každým z nich.

V rodinách našich klientů

  • Podporujeme dospělé (rodiče) ve schopnosti vytvářet (fyzické i psychické) prostředí, které umožní dítěti zdravý vývoj. Napomáháme dospělým, v zájmu každého jejich dítěte, v rozvoji vztahu mezi sebou coby mezi rodiči - těmi zůstávají, i když se jako partneři rozešli či rozcházejí. Více >
  • Dětem zajišťujeme bezpečí a možnost znovuobnovení vztahu s každým s rodičů po dobu, kdy toto rodiče nejsou schopni vlastními silami (např. není pro ně možné se bez konfliktů se ani setkat nebo si předat mezi sebou své děti). Více >

Poskytujeme aktivity s celopražskou působností

  • O naši přímou podporu se mohou ucházet zájemci z celé Prahy (i rodiny z jiných měst, pokud dítě spadá pod některý z pražských OSPODů).
  • Součástí našeho pracoviště na pražském Bubenči je plně vybavená herna pro asistované kontakty i prostor pro konzultace, podpůrné sebezkušenostní skupiny či pro pořádání workshopů a seminářů. 

Pro rodiny, i pěstounské

Facilitované (Asistované) kontakty

V rámci bezpečí pro děti při obnovení kontaktu s rodičem provádíme Facilitovaná setkávání a Facilitovaná předávání. Více

Pro dospělé v rodinách

Mediace, Rodičovská skupina

Rodičům, pěstounům, prarodičům nabízíme mediační Rodičovský dialog, odborné poradenství. Více
 

Pro děti v rodinách

Skupinka pro děti, terapie, konzultace

V rámci spolupráce s celou rodinou nabízíme dětem prostor pro sdílení toho, co je zajímá a trápí. Více

Pro spolupracující organizace

Vzdělávací a mediační aktivity

Provádíme mediace případů, realizujeme preventivní programy a tematicky zaměřené workshopy.  Více

 

Naše práce stojí na dialogu a spolupráci 

Naše vybavené pracoviště na pražském Bubenči je výborně dostupné i MHD. Více >  

Kontinuálně rozvíjíme odbornou úroveň a laskavý přístup našeho týmu. Více > 

Díky SPOD pověření poskytujeme rodinám mnohé aktivity zdarma. Více > 

Zasazujeme se o dialog v naší společnosti 

a rozvoj restorativní justice v České republice

Ačkoli naším hlavním zaměřením je přímá práce s klienty, vnímáme, že jsme platnou součástí a aktivním spoluhráčem v oblasti rozvoje restorativního přístupu v ČR. Ten preferuje, místo represivního způsobu řešení konfliktu ve vztazích, hledání cesty k funkční obnově vztahů, založené na vyrovnání, smíření a odpuštění. 

Hájíme lidská práva každé lidské bytosti. Pracujeme s lidmi ohroženými násilím nebo chováním znevažujícím jejich lidskou důstojnost. Věříme, že hledání a nalézání cest k vzájemnému dorozumění na individuální úrovni posiluje úctu a nenásilný přístup k lidské bytosti, v rodině a komunitě tento přístup dále napomáhá rozvíjení vědomí stejných práv pro každého. Svou prací tak přispíváme k rozvoji občanské společnosti a demokracie.  

Těší nás ochota a zájem o naši dobrou praxi ze strany orgánů justice a sociální práce. Stále častěji se na nás pro poradenství obracejí např. oddělení SPOD jednotlivých městských částí Prahy či oblastní soudy, které nás vnímají jako důvěryhodnou a žádanou organizaci v oblasti podpory rozcházejících se rodičů v konfliktní situaci.