Realizované projekty a programy

Zde uvádíme pouze základní přehled námi realizovaných aktivit. Podrobné informace o jednotlivých projektech a programech najdete např. v našich Výročních zprávách.

Projekty, jež realizujeme, přímo ulevují rodinám klientů a přinášejí výsledky i v oblasti celospolečenské osvěty. Zvyšuje se povědomí o naší organizaci - pětiletá kontinuální práce potvrzuje naše dobré jméno, roste počet organizací, které s námi navazují spolupráci, jsou k nám posíláni klienti z celé ČR. Soudy a OSPODy berou naše zprávy a doporučení velmi vážně. Pracovníci Pro Dialogu jsou přizýváni k soudním řízením, případovým konferencím a k osobním konzultacím na odborech SPOD.

 

Rok 2016

Přehled aktivit zde najdete v nejbližší době, v této chvíli dokončujeme podrobnou zprávu. Děkujeme za pochopení.

 

Rok 2015

Podrobné informace naleznete zde.

 

I. Projekt v oblasti podpory rodiny MPSV, agenda SPOD: Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi II.

Cílová skupina: děti a jejich rodiny doporučené odbory sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Projekt byl spolufinancován dotací MPSV – Podpora rodiny.

Poskytli jsme Odborné asistence 29 rodinách, ve spolupráci s odbory SPOD a soudy – v rodinách s dětmi ohroženými rozchodem rodičů. Největší podíl námi poskytnutých Odborných asistencí tvořily Asistovaná setkávání.

 

II. Dialog pro nové vztahy a novou komunitu II

Cílovou skupinou byly rodiny s dětmi a komunity zasažené násilím a trestnými činy. Projekt v dotačním titulu MS Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, byl spolufinancován Ministerstvem spravedlnosti ČR.  

Aktivity byly zaměřeny na podporu všech zúčastněných osob v rodinách či v širších společenstvích, kde bylo přítomno násilí, násilí v rodinách, ohrožení trestnými činy. Realizované aktivity: Poradenství, Krizová pomoc, Doprovody k zajištění bezpečí při cestě domů, Sociálně-terapeutické činnosti, Asistovaná setkávání, Asistovaná předávání dětí mezi rodiči, Rodičovský dialog s asistencí.

Cíle, aby vedení dialogu napomáhalo obnově vztahů, se dařilo naplňovat. Z 22 rodin jich 14 pokračuje i nadále. 

Práce s klienty potvrzuje, že směřování k vyjednávání a dohodám je správnou cestou k ozdravění života jedinců, rodin i celé komunity. Děti v rozvrácených rodinách se s naší podporou mohly setkávat se svými rodiči v bezpečném prostředí.

 

III. Práce s pěstounskými rodinami

Pracovnice Pro Dialogu připravovaly vzdělávání pro pěstouny na vyžádaná závažná témata, např. význam emocí ve výchově, vztah dítěte v pěstounské péči k biologickým rodičům, obtížné situace ve výchově a jejich zvládání, syndrom ADHD, agresivita a její projevy.

V roce 2015 jsme realizovali 4 bloky pro pěstouny Městské části Prahy 4 s průměrnou účastí 15 osob.

 

IV. Lektorská a supervizní činnost v roce 2015
  • Realizovali jsme 40 hodin supervizí pro státní i neziskové organizace v oblasti sociální práce.

  • Zorganizovali jsme 2 semináře v Nenásilné komunikaci pro 2 zahraniční společnosti. Na jednom z těchto seminářů se podílel americký lektor a seminář proběhl v anglickém jazyce.

  • Díky nám se uskutečnilo 6 sezení výcvikové zážitkové skupiny pro nenásilnou komunikaci s průměrnou účastí 6 osob.