Naše projekty

Podpora ohrožených dětí v rodinách zasažených konfliktem rodičů

Projekt je zaměřen na řešení problémů rodin v porozvodových a po rozchodových stavech, včetně rodin zasažených násilím, míří na ohrožené děti v těchto rodinách . S rodinami bude pracováno restorativním způsobem (kdy na řešení své situace participuje celá rodinná komunita) s důrazem na zájem dětí. Projekt bude zaměřen na rozvoj multidisciplinární spolupráce (vytvoření platformy) s orgány st. správy a organizacemi, které pomáhají rodinám v konfliktních stavech, včetně rodin s výskytem násilí.

Projekt je financován Evropskou unií (ESF).

Doba trvání projektu: 1.7.2023 - 30.6.2025

Kontaktní osoba: Mgr. Anna Roll Boháčková, email: prodialogforum@gmail.com, telefon: +420 737 018 662


Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi

Projekt je operován a financován v rámci více grantových programů od roku 2014 do současnosti. Do podpory projektu se zapojila i Nadace Terezy Maxové dětem v rámci grantového projektu prevence. Aktuálně tento projekt podpořili: MPSV, Magistrát HM Prahy, Středočeský kraj, MČ Praha 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 20 a Nadační fond Simony Kijonkové

Cílovou skupinou projektu jsou děti vyhodnocené orgány SPOD jako ohrožené nepříznivou rodinnou a sociální situací. Příčinou ohrožení dítěte jsou neshody a konflikty v rodině, narušení či rozpad vztahů v rodině a snížená schopnost rodičů komunikovat v zájmu dítěte mezi sebou. Rodiče těchto dětí se rozcházejí, rozvádějí, nebo mezi nimi došlo k násilí v blízkých vztazích. Cílovou skupinou jsou proto spolu s dětmi jejich rodiče.

Cílem projektu je provádět rodiče obdobím změny, kdy přestávají být životními partnery, a učí se - v zájmu svých dětí - konstruktivnímu dialogu a společnému rodičovství. 


Restorativní program: obnovení dialogu v rodinách zasažených trestným činem.

Projekt je realizován od roku 2017 až do současnosti za podpory Ministerstva Spravedlnosti ČR.

Cílovou skupinou projektu jsou oběti a pachatelé trestných činů, které se dějí v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Jedná se o ženy, muže a jejich děti, tj. rodiny, které se v důsledku konfliktu a trestných činů nacházejí v rozchodových a po-rozchodových stavech. Nejčastěji se vyskytujícími trestnými činy jsou domácí násilí mezi intimními partnery; týrání, zneužívání; trestné činy spojené se závislostmi (alkohol, drogy); vyhrožování, pronásledování, pomluva; trestní podání na sexuální zneužívání dětí.

Děkujeme našim partnerům a donorům 

Každoročně podpoříme desítky rodin. To by bez vás, našich partnerů, podporovatelů a donorů, nebylo možné. Děkujeme.

Projekty v minulosti

Projekt: Život dětí bez násilí.

Projekt je realizován za finanční podpory Nadace ČEZ.

Zaměřuje se na poskytování odborné podpory dětem a jejich rodinám, ve kterých došlo k dramatickým rozchodům, dlouhodobým hlubokým neřešeným konfliktům, či k násilí. Děti v těchto rodinách často procházejí traumaty, která mohou mít na jejich život závažné následky, pokud nejsou včas rozpoznána a řešena, a to komplexním způsobem. Tento projekt taktéž přispívá na uskutečnění podpůrných intervencí pro celou rodinu.

Účel podpory: Pronájem a provoz prostor pro terapeutickou práci s klienty a nákup terapeutických pomůcek do konzultoven.


Vzdělávací program pro pěstoun(k)y z Prahy 4

Ve spolupráci s OSPOD Praha 4 byl realizován vzdělávací program pro pěstouny od roku 2013 do roku 2020.
Vzdělávací program se každoročně skládal ze 4 celodenních modulů. Témata, připravená v souladu se zákonem č. 359/1999Sb, ve znění pozdějších předpisů, reagovala na přímé potřeby zúčastněných. Součástí každého modulu byly individuální konzultace pro každého pěstouna, pěstounku. 


Projekt byl v roce 2019 finančně podpořen Nadací Terezy Maxové dětem v rámci grantového programu Prevence.

Projekt: Dítě v centru konfliktu!

Projekt byl v roce 2019 finančně podpořen Nadací Terezy Maxové dětem v rámci grantového programu Prevence.

Cílem projektu bylo provázet děti tak, aby mohly vyrůst v samostatné osobnosti, které mají své místo ve světě, a mají povědomí o tom, že rozdíly lze řešit dialogem, nikoliv pouze konfliktem, navzdory jejich osobní dlouhodobé zkušenosti s probíhajícím hlubokým konfliktem rodičů.

Každé dítě má získá svého patrona, který je po celou dobu zařazení do programu doprovází. S ním může dítě sdílet a probírat svou situaci, uvědomovat si a rozumět svým strachům a obavám, získávat podporu pro řešení problémů. Rozšiřuje své dovednosti a kompetence v oblastech řešení konfliktů, oceňování a sebeoceňování, rozvíjí své sebevědomí a učí se, jak přijímat odpovědnost za svůj život adekvátně svému věku. Dítěti se dostane úlevy, postupně obnovuje své psychické i fyzické zdroje, i vědomí své hodnoty.


Projekt: Léčba traumatu u dětí z rodin, kde vládne násilí a chronický konflikt.

Projekt realizován v roce 2018 vznikl za finanční podpory Nadace ČEZ.

Projekt byl zaměřen na rozšíření forem práce s dětmi, konkrétně na zajištění kontinuální pravidelné podpory dětí z rodin, které jsou našimi klienty, a které jsou psychicky "handicapovány" v důsledku dlouhodobého a každodenního, pro zdravý vývoj dítěte zcela nevhodného, konfliktního rodinného prostředí. Dětem je v rámci projektu pravidelně k dispozici psycholožka, ke které děti mohou docházet individuálně, a možnost účasti na pravidelných setkáváních podpůrné Skupinky pro děti.

Děti mohou, adekvátně svému psychickému stavu, s podporou profesionála a za použití moderních a kreativních postupů, proměňovat svá traumata ve zkušenost - obnovovat tak svou psychickou celistvost, a zároveň zvyšovat svou odolnost vůči původním zdrojům traumatu. Z příspěvku je vytvořeno stabilní místo psychologa specializujícího se na práci s dětským traumatem. Ten bude pravidelně pracovat s dětmi a bude zastupovat stranu dítěte v různých kontextech: při práci s rodiči, intervizi týmu, při jednání s úřady.


Projekt: Profesionální technické zázemí pro práci s rodinami v situaci konfliktu.

Projekt byl finančně podpořen z Nadačního fondu AVAST v roce 2016 a 2018.

Projekt je zaměřen na pořízení primárně technického vybavení pracoviště Pro Dialogu, které zajistí profesionální technické zázemí pro práci s rodinami v situaci konfliktu. Cílem je zlepšit efektivitu práce našich odborných pracovníků a zajistit bezpečnost nakládání s osobními údaji dle GDPR.

Finanční prostředky byly projektem cíleně určeny na nákup technických zařízení bezprostředně nutných k výkonu naší práce založené na komunikaci s lidmi, na podporu bezpečí při zacházení s informacemi, jejich zaznamenáváním, uchováváním a sdílením, a v neposlední řadě na nákup gauče a zařízení pro zvýšení komfortu a hygieny provozu našeho pracoviště.


Projekt: Rozhněvané ženy, rozčilení muži, děti jako rukojmí.

Projekt byl finančně podporován příspěvkem z programu Úřadu vlády ČR v roce 2017.

Cílovou skupinou byli jak klienti Pro Dialogu, tak široká veřejnost. Našim klientům jsme po dobu trvání projektu poskytovali průběžnou podporu formou účasti na 8 facilitovaných skupinových setkáních. Pro běžnou i odbornou veřejnost jsme realizovali 4 interaktivně edukační workshopy.

Témata workshopů realizovaných v rámci projektu:

Workshop 1. Konflikt jako tabu. Podtitul: "Co si to vůbec dovoluješ?"

Workshop 2. Děti jako rukojmí rozbitého vztahu mezi otcem a matkou. Podtitul: "Za to, že se naši hádají, můžu asi já."

Workshop 3. Genderově podmíněné násilí v blízkých vztazích a Kruhy obnovy. Podtitul: "Já se jen bránil/a."

Workshop 4. Nenásilná komunikace jako prevence násilí ve vztazích. Podtitul: "Přestaň mi ubližovat!"