Naše projekty

Aktuální projekty:

Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi

Projekt je operován a financován v rámci více grantových programů od roku 2014 do současnosti v roce 2020 se do podpory projektu zapojila i Nadace Terezy Maxové dětem v rámci grantového projektu prevence.

Cílovou skupinou jsou děti vyhodnocené orgány SPOD jako ohrožené nepříznivou rodinnou a sociální situací. Příčinou ohrožení dítěte jsou neshody a konflikty v rodině, narušení či rozpad vztahů v rodině a snížená schopnost rodičů komunikovat v zájmu dítěte mezi sebou. Rodiče těchto dětí se rozcházejí, rozvádějí, nebo mezi nimi došlo k násilí v blízkých vztazích. Cílovou skupinou jsou proto spolu s dětmi jejich rodiče.

Cílem projektu je provádět rodiče obdobím změny, kdy přestávají být životními partnery, a učí je v zájmu svých dětí být odpovědnými rodiči. 


Cílem projektu je provádět rodiče obdobím změny, kdy přestávají být životními partnery, a učí je v zájmu svých dětí být odpovědnými rodiči. 

Aktivity realizované v rámci projektu:

Každý z rodičů v rámci konzultací vypracovává Individuální plán, který se zaměřuje na zvládnutí aktuální životní situace rodiny, zejména na nácvik postupů dovedností.


Restorativní program: obnovení dialogu v rodinách zasažených trestným činem.

Projekt je realizován od roku 2017 až do současnosti za podpory Ministerstva Spravedlnosti ČR.

Cílovou skupinou projektu jsou oběti a pachatelé trestných činů, které se dějí v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Jedná se o ženy, muže a jejich děti, tj. rodiny, které se v důsledku konfliktu a trestných činů nacházejí v rozchodových a po-rozchodových stavech. Nejčastěji se vyskytujícími trestnými činy jsou domácí násilí mezi intimními partnery; týrání, zneužívání; trestné činy spojené se závislostmi (alkohol, drogy); vyhrožování, pronásledování, pomluva; trestní podání na sexuální zneužívání dětí.

Aktivity realizované v rámci projektu:

Projekty v minulosti:

Vzdělávací program pro pěstounky a pěstouny z Prahy 4

Ve spolupráci s OSPOD Praha 4 byl realizován vzdělávací program pro pěstouny od roku 2013 do roku 2020.
Vzdělávací program se každoročně skládal ze 4 celodenních modulů. Témata, připravená v souladu se zákonem č. 359/1999Sb, ve znění pozdějších předpisů, reagovala na přímé potřeby zúčastněných. Součástí každého modulu byly individuální konzultace pro každého pěstouna, pěstounku. 


Dítě v centru konfliktu!

Projekt byl v roce 2019 finančně podpořen Nadací Terezy Maxové v rámci grantového programu Prevence.

Cílem projektu bylo provázet děti tak, aby mohly vyrůst v samostatné osobnosti, které mají své místo ve světě, a mají povědomí o tom, že rozdíly lze řešit dialogem, nikoliv pouze konfliktem, navzdory jejich osobní dlouhodobé zkušenosti s probíhajícím hlubokým konfliktem rodičů.

Každé dítě má získá svého patrona, který je po celou dobu zařazení do programu doprovází. S ním může dítě sdílet a probírat svou situaci, uvědomovat si a rozumět svým strachům a obavám, získávat podporu pro řešení problémů. Rozšiřuje své dovednosti a kompetence v oblastech řešení konfliktů, oceňování a sebeoceňování, rozvíjí své sebevědomí a učí se, jak přijímat odpovědnost za svůj život adekvátně svému věku. Dítěti se dostane úlevy, postupně obnovuje své psychické i fyzické zdroje, i vědomí své hodnoty.

Léčba traumatu u dětí z rodin, kde vládne násilí a chronický konflikt.

Projekt vznikl za finanční podpory Nadace ČEZ, v roce 2018.

Projekt byl zaměřen na rozšíření forem práce s dětmi, konkrétně na zajištění kontinuální pravidelné podpory dětí z rodin, které jsou našimi klienty, a které jsou psychicky "handicapovány" v důsledku dlouhodobého a každodenního, pro zdravý vývoj dítěte zcela nevhodného, konfliktního rodinného prostředí. Dětem je v rámci projektu pravidelně k dispozici psycholožka, ke které děti mohou docházet individuálně, a možnost účasti na pravidelných setkáváních podpůrné Skupinky pro děti. Děti mohou, adekvátně svému psychickému stavu, s podporou profesionála a za použití moderních a kreativních postupů, proměňovat svá traumata ve zkušenost - obnovovat tak svou psychickou celistvost, a zároveň zvyšovat svou odolnost vůči původním zdrojům traumatu.Z příspěvku je vytvořeno stabilní místo psychologa specializujícího se na práci s dětským traumatem. Ten bude pravidelně pracovat s dětmi a bude zastupovat stranu dítěte v různých kontextech: při práci s rodiči, intervizi týmu, při jednání s úřady.


Profesionální technické zázemí pro práci s rodinami v situaci konfliktu.

Projekt byl finančně podpořen z Nadačního fondu AVAST v roce 2016 a 2018.

Projekt je zaměřen na pořízení primárně technického vybavení pracoviště Pro Dialogu, které zajistí profesionální technické zázemí pro práci s rodinami v situaci konfliktu. Cílem je zlepšit efektivitu práce našich odborných pracovníků a zajistit bezpečnost nakládání s osobními údaji dle GDPR.

Finanční prostředky byly projektem cíleně určeny na nákup technických zařízení bezprostředně nutných k výkonu naší práce založené na komunikaci s lidmi, na podporu bezpečí při zacházení s informacemi, jejich zaznamenáváním, uchováváním a sdílením, a v neposlední řadě na nákup gauče a zařízení pro zvýšení komfortu a hygieny provozu našeho pracoviště.


Rozhněvané ženy, rozčilení muži, děti jako rukojmí.

Projekt byl finančně podporován příspěvkem z programu Úřadu vlády ČR v roce 2017.

Cílovou skupinou byli jak klienti Pro Dialogu, tak široká veřejnost. Našim klientům jsme po dobu trvání projektu poskytovali průběžnou podporu formou účasti na 8 facilitovaných skupinových setkáních. Pro běžnou i odbornou veřejnost jsme realizovali 4 interaktivně edukační workshopy.

Témata workshopů realizovaných v rámci projektu:

Workshop 1. Konflikt jako tabu. Podtitul: "Co si to vůbec dovoluješ?"

Workshop 2. Děti jako rukojmí rozbitého vztahu mezi otcem a matkou. Podtitul: "Za to, že se naši hádají, můžu asi já."

Workshop 3. Genderově podmíněné násilí v blízkých vztazích a Kruhy obnovy. Podtitul: "Já se jen bránil/a."

Workshop 4. Nenásilná komunikace jako prevence násilí ve vztazích. Podtitul: "Přestaň mi ubližovat!"