Naše projekty a programy

...

Projekty v roce 2019

Umožňují dlouhodobou a pravidelnou podporu dospělých a dětí, celých rodin

Léčba traumatu u dětí z rodin, kde vládne násilí a chronický konflikt

Projekt finančně podpořila Nadace ČEZ, č. smlouvy STE EPP296_18., na dobu do 30. 7. 2019 

Projekt je zaměřen na rozšíření forem práce s dětmi, konkrétně na zajištění kontinuální pravidelné podpory dětí z rodin, které jsou našimi klienty, a které jsou psychicky "handicapovány" v důsledku dlouhodobého a každodenního, pro zdravý vývoj dítěte zcela nevhodného, konfliktního rodinného prostředí.

Dětem je v rámci projektu pravidelně k dispozici psycholožka, ke které děti mohou docházet individuálně, a možnost účasti na pravidelných setkáváních podpůrné Skupinky pro děti.

Děti mohou, adekvátně svému psychickému stavu, s podporou profesionála a za použití moderních a kreativních postupů, proměňovat svá traumata ve zkušenost - obnovovat tak svou psychickou celistvost, a zároveň zvyšovat svou odolnost vůči původním zdrojům traumatu.


Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi

Projekt je operován a financován v rámci více grantových programů. 

Cílovou skupinou jsou děti vyhodnocené orgány SPOD jako ohrožené nepříznivou rodinnou a sociální situací. Příčinou ohrožení dítěte jsou neshody a konflikty v rodině, narušení či rozpad vztahů v rodině a snížená schopnost rodičů komunikovat v zájmu dítěte mezi sebou. Rodiče těchto dětí se rozcházejí, rozvádějí, nebo mezi nimi došlo k násilí v blízkých vztazích. Cílovou skupinou jsou proto spolu s dětmi jejich rodiče.

Cílem projektu je provádět rodiče obdobím změny, kdy přestávají být životními partnery, a učí je v zájmu svých dětí být odpovědnými rodiči. 

 • Projekt ve všech ohledech vychází vstříc poptávce aktivit pro rodiny ze strany OSPOD a opatrovnických soudů v Praze. Z referencí pracovníků OSPOD, soudů a komunitního plánování služeb MHMP vyplývá, že institucí poskytujících dlouhodobé terapeutickou podporu pro rodiny s ohroženým dítětem je stále nedostatek.
 • Projekt přispívá k ochraně práv a potřeb dětí v souladu se záměry a cíli rodin v agendě SPOD. Rodiče jsou vedeni a podporování, aby stranili zájmům dítěte před vlastním zájmem. Rodiče jsou také podporováni ve schopnosti naplňovat potřeby dítěte a tím dítě chránit, jsou podporováni v rozvoji komunikačních dovedností, učí se vést dialog o dítěti.
 • Aktivity mají podpořit celý rodinný systém, posílit dovednosti a kompetence jednotlivých členů rodiny.
 • Klienty jsou matky, otcové, děti, prarodiče, tety, strýcové a další členové širší rodiny a komunity.
 • Součástí projektu je mezioborová spolupráce, naši odborní pracovníci se účastní případových konferencí, soudních řízení a osobních konzultací na odborech SPOD.

Aktivity realizované v rámci projektu:

Asistovaná setkávání (ASS) s nácvikem rodičovských kompetencí

Formát ASS umožňuje, aby se děti, které se díky okolnostem nemohly setkávat s jedním ze svých rodičů v přirozeném prostředí, setkávaly s rodičem, se kterými nežily ve společné domácnosti, v bezpečném prostředí a za podpory našich odborných pracovníků.

 • Počet ASS v projektu je rodinám poskytován s ohledem na potřeby dítěte - některým postačil minimální rozsah (několik ASS), aby se situace v rodině stabilizovala a změnila. V jiných rodinách byla aktivita ASS poskytována po delší časový úsek.
 • Záměrem ASS je stabilizovat situaci tak, aby začala být pro děti opět bezpečná a rozvíjející. Rodiče pak mohou přejít k aktivitě Asistované předávání a Rodičovský dialog o potřebách dětí.

Asistovaná předávání dítěte (ASP) s nácvikem komunikačních dovedností

ASP je významnou pomocí rodinám, v nichž je dítě vystavováno nevhodnému chování rodičů mezi sebou za přítomnosti dítěte.

 • ASP jsou realizována v rodinách, kde je v aktuální situaci potřeba vytvořit bezpečné prostředí pro děti. Ty pak mohou přecházet mezi svými rodiči, aniž by byly zatěžovány jejich vzájemným konfliktem.
 • Pracovníci průběžně podporují rodiče, kteří využívají tuto aktivitu, v rozvoji komunikačních dovedností, které rodičům umožňují předcházet konfliktům a učit se komunikovat s ohledem na nejlepší zájem každého společného dítěte.

Rodičovský dialog (RD)

Aktivita podporující rodiče v tom, jak společně znovuobnovit komunikaci ohledně svých dětí.

 • RD jsou zaměřeny na dialog nejčastěji mezi otcem a matkou, a vedly je k uzavírání dohod ve prospěch každého společného dítěte.
 • RD je využíván zejména rodiči, kteří vědomě usilují o změnu nepříznivé situace ve své rodině s ohledem na potřeby dětí a projevili vůli hledat společně cesty, jak se budou podílet na řádné péči o společné dítě a jak se budou společně podílet na výchově.

Odborné konzultace s praktickým nácvikem dovedností

 • Smyslem konzultací je posilovat průběžně dovednosti a kompetence jednotlivých členů rodiny a podpořit tak nový začátek celé rodiny. Rodiče jsou tak podporováni ve své schopnosti přebírat zodpovědnost za situaci, ve které se nacházejí, a za spolupráci s druhým rodičem.
 • Konzultace poradenského charakteru jsou prakticky zaměřeny na aktuální situaci a konkrétní praktická témata v rodině, kde se nacházejí ohrožené děti. 
 • Každý z rodičů v rámci konzultací vypracovává Individuální plán, který se zaměřuje na zvládnutí aktuální životní situace rodiny, zejména na nácvik postupů dovedností potřebných v tíživé situaci.

Restorativní program. Obnovení dialogu v rodinách zasažených trestným činem

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Ministerstva Spravedlnosti ČR na rok 2019, v rámci dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. 

Cílovou skupinou projektu jsou oběti a pachatelé trestných činů, které se dějí v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Jedná se o ženy, muže a jejich děti, tj. rodiny, které se v důsledku konfliktu a trestných činů nacházejí v rozchodových a po-rozchodových stavech. Nejčastěji se vyskytujícími trestnými činy jsou domácí násilí mezi intimními partnery; týrání, zneužívání; trestné činy spojené se závislostmi (alkohol, drogy); vyhrožování, pronásledování, pomluva; trestní podání na sexuální zneužívání dětí.

Aktivity realizované v rámci projektu:

Psychologické a psychosociální poradenství

 • Pro oběti, pachatele a děti, coby zvlášť zranitelné oběti trestných činů, případně prarodiče.

Restorativní programy

 • Rodičovské dialogy a/či Obnovné kruhy. Tyto mediační formáty jsou založené na principu restorativního přístupu k trestným činům, napomáhají a podporují narovnání vztahů jak přímo mezi obětí a pachatelem po násilném a/či trestném činu, tak v rodině (s přihlédnutím k zájmu dítěte coby zvlášť zranitelné oběti) i vztahů v širších komunitách.

Asistované kontakty

 • Asistované setkávání rodičů s dětmi, Asistované předávání dětí mezi rodiči.

Odborné konzultace

 • Konzultace s každým rodičem. Tyto jsou nativní součástí každého předání a setkání.
 • Individuální odborné poradenství dle potřeb jednotlivých členů rodin, které jsou našimi klienty, dospělých a/či dětí.
 • Odborné konzultace s profesionály a zástupci organizací, které mají danou rodinu v péči, často jsou to terapeuti, psychologové, právní zástupci.
 • Odborné konzultace s dalšími rodinnými příslušníky, kteří mají zájem na případu rodin, se kterými pracujeme, nebo se chtějí účastnit některé z aktivit, které poskytujeme, typicky asistovaných kontaktů. Nejčastěji jsou to prarodiče, tety a strýcové dětí.

Dítě v centru konfliktu!

Projekt je finančně podporován Nadací Terezy Maxové

Cílem projektu je provázet děti tak, aby mohly vyrůst v samostatné osobnosti, které mají  své místo ve světě, a mají povědomí o tom, že rozdíly lze řešit dialogem, nikoliv pouze konfliktem, navzdory jejich osobní dlouhodobé zkušenosti s probíhajícím hlubokým konfliktem rodičů.

Každé dítě má získá svého patrona, který je po celou dobu zařazení do programu doprovází. S ním může dítě sdílet a probírat svou situaci, uvědomovat si a rozumět svým strachům a obavám, získávat podporu pro řešení problémů. Rozšiřuje své dovednosti a kompetence v oblastech řešení konfliktů, oceňování a sebeoceňování, rozvíjí své sebevědomí a učí se, jak přijímat odpovědnost za svůj život adekvátně svému věku. Dítěti se dostane úlevy, postupně obnovuje své psychické i fyzické zdroje, i vědomí své hodnoty.

V programu budou využity všechny moderní účinné metody a formy práce s dítětem a skupinou, jako play terapie, muzikoterapie, arteterapie, koučování, atp. 

"Děti se stávají obětí a rukojmím konfliktů mezi rodiči, což ovlivňuje jejich život. Trpí úzkostmi, emočními výkyvy, nočními můrami, neklidem, psychosomatickými potížemi, opožďují se v kognitivním vývoji. 

Chceme je doprovázet tak, aby přesto mohly vyrůst v samostatnou osobnost, která naplňuje vztahy s lidmi a má své místo ve světě, spory řeší dialogem. "

Za tým Pro Dialogu Jindřiška Krpálková , ředitelka

Vzdělávací program pro pěstouny a pěstounky z Prahy 4

Ve spolupráci s MČ a OSPOD Praha 4 je realizován vzdělávací program pro pěstouny MČ Praha 4, plně hrazený MČ Praha 4

Vzdělávací program se skládá ze 4 celodenních modulů. Témata, připravená v souladu se zákonem č. 359/1999Sb, ve znění pozdějších předpisů, reagují na přímé potřeby zúčastněných. Součástí každého modulu jsou individuální konzultace pro každého pěstouna, pěstounku.

Témata jednotlivých modulů

 1. Modul: Osobnostní profil pěstouna, kompetence vychovávat děti v pěstounské péči
 2. Modul: Agresivita u dětí, její projevy a dovednosti zvládat náročné situace s dětmi
 3. Modul: Pěstoun se učí porozumět chování a prožívání dítěte s ohledem na kontext, případně zatížení rodiny, ve které se dítě narodilo
 4. Modul: Přiměřená péče s ohledem na identitu dítěte, věk, zdraví a individuální odlišnosti

Projekty v roce 2018

Celkem jsme v roce 2018 podpořili 223 osob v 75 rodinách, z toho 135 dospělých a 88 dětí, z různých částí Prahy, a také ze Středočeského kraje

Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi

Projekt byl operován a financován v rámci těchto grantových programů:

1/ Grant poskytnutý z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018 v oblasti rodinné politiky pro grantové řízení: Podpora projektů rodinné politiky pro občany hlavního města Prahy.

2/ Grant v oblasti podpory rodiny MPSV, agenda SPOD.

3/ Grantový a podpůrný fond MČ Praha 3.

4/ Dotační program MČ Praha 2 v oblasti sociální a sociálně zdravotní na období roku 2018 a 1. čtvrtletí roku 2018.

5/ Dotace MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2018 - sociální oblast.

Cílovou skupinou jsou děti vyhodnocené orgány SPOD jako ohrožené nepříznivou rodinnou a sociální situací. Příčinou ohrožení dítěte jsou neshody a konflikty v rodině, narušení či rozpad vztahů v rodině a snížená schopnost rodičů komunikovat v zájmu dítěte mezi sebou. Rodiče těchto dětí se rozcházejí, rozvádějí, nebo mezi nimi došlo k násilí v blízkých vztazích. Cílovou skupinou jsou proto spolu s dětmi jejich rodiče.

Cílem projektu je provádět rodiče obdobím změny, kdy přestávají být životními partnery, a učí je v zájmu svých dětí být odpovědnými rodiči.  

Projektu se účastnilo 334 osob z 66 rodin, z toho 95 dětí a 239 rodičů a dalších blízkých příbuzných osob.

 • V průběhu roku byly uskutečněny všechny plánované aktivity.
 • Asistované kontakty byly rodinám s ohroženými dětmi poskytovány ve spolupráci s orgány SPOD a se soudy.
 • Vypracované zprávy z jednotlivých aktivit byly průběžně sdíleny s rodiči, OSPODy a v případě potřeby i se soudy.

Přínosy projektu

 • Projekt ve všech ohledech vychází vstříc poptávce aktivit pro rodiny ze strany OSPOD a opatrovnických soudů v Praze. Z referencí pracovníků OSPOD, soudů a komunitního plánování služeb MHMP vyplývá, že institucí poskytujících dlouhodobé terapeutickou podporu pro rodiny s ohroženým dítětem je stále nedostatek.
 • Projekt přispívá k ochraně práv a potřeb dětí v souladu se záměry a cíli rodin v agendě SPOD. Rodiče jsou vedeni a podporování, aby stranili zájmům dítěte před vlastním zájmem. Rodiče jsou také podporováni ve schopnosti naplňovat potřeby dítěte a tím dítě chránit, jsou podporováni v rozvoji komunikačních dovedností, učí se vést dialog o dítěti.
 • Aktivity mají podpořit celý rodinný systém, posílit dovednosti a kompetence jednotlivých členů rodiny. 
 • Klienty byli matky, otcové, děti, prarodiče, tety, strýcové a další členové širší rodiny a komunity.
 • Součástí projektu je mezioborová spolupráce, naši odborní pracovníci se účastní případových konferencí, soudních řízení a osobních konzultací na odborech SPOD.

Aktivity realizované v rámci projektu

 • Asistovaná setkávání (ASS) s nácvikem rodičovských kompetencí
 • Asistovaná předávání dítěte (ASP) s nácvikem komunikačních dovedností
 • Rodičovský dialog (RD)
 • Odborné konzultace s praktickým nácvikem dovedností

Restorativní program. Obnovení dialogu v rodinách zasažených trestným činem

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Ministerstva Spravedlnosti ČR na rok 2018, v rámci dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.

Cílovou skupinou projektu jsou oběti a pachatelé trestných činů, které se dějí v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Jedná se o ženy, muže a jejich děti, tj. rodiny, které se v důsledku konfliktu a trestných činů nacházely v rozchodových a po-rozchodových stavech. Nejčastěji se vyskytujícími trestnými činy jsou domácí násilí mezi intimními partnery; týrání, zneužívání; trestné činy spojené se závislostmi (alkohol, drogy); vyhrožování, pronásledování, pomluva; trestní podání na sexuální zneužívání dětí.

Projekt se nám podařilo naplnit ve všech sledovaných indikátorech. Podporu jsme poskytli 66 klientům, z nich většina s námi spolupracuje i nadále a čerpá u nás aktivity přiměřené své aktuální psychické a sociální situaci a potřebám svých dětí. Projektem jsme podpořili také několik párů, kde je jeden z rodičů cizinec a neovládá český jazyk.

Aktivity realizované v rámci projektu

 • Psychologické a psychosociální poradenství
 • Restorativní programy
 • Asistované kontakty
 • Odborné konzultace

Vzdělávací program pro pěstounky a pěstouny z Prahy 4

Ve spolupráci s MČ a OSPOD Praha 4 je realizován vzdělávací program pro pěstouny MČ Praha 4, plně hrazený MČ Praha 4

Vzdělávací program se skládá ze 4 celodenních modulů. Témata, připravená v souladu se zákonem č. 359/1999Sb, ve znění pozdějších předpisů, reagují na přímé potřeby zúčastněných. Součástí každého modulu jsou individuální konzultace pro každého pěstouna, pěstounku.

Témata jednotlivých modulů

 1. Praktické otázky výkonu pěstounství
 2. Jak dítě prožívá sebe sama s ohledem na svoji původní rodinu a na kontext pěstounské rodiny
 3. Pěstoun se učí porozumět chování a prožívání dítěte s ohledem na kontext, případně zatížení rodiny, ve které se dítě narodilo
 4. Přiměřená péče s ohledem na identitu dítěte, jeho věk, zdraví a individuální odlišnosti

Profesionální technické zázemí pro práci s rodinami v situaci konfliktu

Projekt je finančně podpořen z Nadačního fondu AVAST ve výši 50.000 Kč.

Projekt je zaměřen na pořízení primárně technického vybavení pracoviště Pro Dialogu, které zajistí profesionální technické zázemí pro práci s rodinami v situaci konfliktu. Cílem je zlepšit efektivitu práce našich odborných pracovníků a zajistit bezpečnost nakládání s osobními údaji dle GDPR. 

Finanční prostředky byly projektem cíleně určeny na nákup technických zařízení bezprostředně nutných k výkonu naší práce založené na komunikaci s lidmi, na podporu bezpečí při zacházení s informacemi, jejich zaznamenáváním, uchováváním a sdílením, a v neposlední řadě na nákup gauče a zařízení pro zvýšení komfortu a hygieny provozu našeho pracoviště.

Celkový výsledek projektu působí na klienty i pracovníky dobrým dojmem, přispívá k většímu bezpečí, pohodlí a zvýšené efektivitě práce jednotlivých pracovníků i týmu, zvyšuje reprezentativnost prostor a tím i organizace Pro Dialogu.

Přínosy projektu

 • Díky podpoře NF Avast jsme mohli pořídit nový notebook a stolní PC, oboje včetně MS Office licencí. 
 • Nový notebook významně přispívá ke zlepšení efektivity naší činnosti, pracovníci jej využívají pro zapisování Záznamů z aktivit, v jejichž průběhu potřebují přecházet mezi jednotlivými konzultovnami - nemusejí tedy poznámky přepisovat z papírů.
 • Nové, výkonné stolní PC zvyšuje efektivitu práce administrativního pracovníka.
 • Díky novým kancelářským aplikacím, nové databázi klientů na bezpečné sdílené platformě a proškolení týmu v práci s těmito nástroji jsou veškeré dokumenty potřebné pro práci s klienty okamžitě, zabezpečeně, k dispozici všem pracovníkům. To velmi usnadňuje týmovou spolupráci, a významně zkracuje čas zpracování výsledných Zpráv a jejich zasílání rodičům.
 • Dokončené vybavení prostor našeho pracoviště vytváří důstojné prostředí pro klienty. Nově zakoupený gauč využívají naši klienti v herně Pro Dialogu denně. Mikrovlnná trouba přispívá ke komfortu klientů, kteří zde mohou ohřát jídlo pro své děti.
 • Videokamera umožňuje pořizovat nahrávky pro intervizní a supervizní práci a provádět supervize i "on-line", čímž rozšiřuje možnost oslovovat supervizory z jiných měst a zemí, kteří jsou specialisté v oblastech naší práce, typicky pro práci s traumatem.

Léčba traumatu u dětí z rodin, kde vládne násilí
a chronický konflikt 

Projekt byl finančně podpořen Nadací ČEZ ve výši 80.000 Kč.

Projekt byl zahájen na konci roku 2018, dokončen bude v roce 2019. Jeho cílem je rozšířit nabídku pro rodiny, se kterými pracujeme, o aktivity individuální a skupinové práce s dětmi. Jde o děti, jejichž rodiče se rozešli a oba jsou našimi klienty kvůli pokračujícímu silnému partnerskému konfliktu, často včetně násilí. Děti jsou vedeny v agendě SPOD jako ohrožené.

Z příspěvku je vytvořeno stabilní místo psychologa specializujícího se na práci s dětským traumatem. Ten bude pravidelně pracovat s dětmi a bude zastupovat stranu dítěte v různých kontextech: při práci s rodiči, intervizi týmu, při jednání s úřady. 

Psychologická podpora řešená tímto projektem je určena dětem: 

 • Pravidelná práce psychologa s dítětem je s ohledem na jeho nejlepší zájem zaměřena na psychickou stabilizaci a uzdravování dítěte navzdory probíhajícímu hlubokému konfliktu rodičů.
 • Bezpečný, dlouhodobý a respektující vztah umožní dítěti úlevu, sejmutí viny, obnovování vlastní hodnoty, posilování vlastních zdrojů pro vyrovnávání se s aktuální náročnou situací.
 • Děti získají možnost vymanit se z kontextu, že násilí a konflikty jsou jediným vzorcem, jak fungují partnerské vztahy, nezávisle na době, kdy rodiče dokáží zastavit či alespoň zmírnit svůj partnerský konflikt a přejít do role odpovědného rodiče.

Naše pracoviště je pro projekt připraveno, je vybaveno pro individuální práci s dítětem, sourozeneckou, celo rodinnou (s rodiči) i pro řízené klubové aktivity. Práci s dětmi totiž chápeme jako nativní součást procesu změny celé rodiny a od svého založení hledáme cesty, jak moci nabízet více formátů přímé práce s dětmi. 

Finanční podpora od Nadace ČEZ významně přispěje k zajištění stabilního místa pro jednoho odborníka, se kterým mohou děti navázat vztah potřebný k postupnému budování důvěry. 


Projekty v roce 2017

Celkem jsme v roce 2017 podpořili  248 osob v 76 rodinách, z toho 94 dětí a 154 dospělých, z různých částí Prahy, a ze Středočeského kraje.

Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi

Projekt byl operován a financován v rámci těchto grantových programů:

 1. Grant poskytnutý z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2017 v oblasti rodinné politiky pro grantové řízení: Podpora projektů rodinné politiky pro občany hlavního města Prahy.
 2. Grant v oblasti podpory rodiny MPSV, agenda SPOD.
 3. Grantový a podpůrný fond MČ Praha 3. Z tohoto grantu byla z části financována pomoc osmnácti rodinám Prahy 3.
 4. Dotační program MČ Praha 2 v oblasti sociální a sociálně zdravotní na období roku 2017 a 1. čtvrtletí roku 2017. V roce 2017 jsme pracovali s šesti rodinami z Prahy 2. Finanční prostředky byly ponechány na pokrytí 1. čtvrtletí 2017.
 5. Dotace MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast. Odbornou pomoc jsme poskytli pěti rodinám z Prahy 1.

Projekt je určen zejména pro podporu dětí vyhodnocených orgány SPOD jako ohrožené nepříznivou rodinnou a sociální situací. Příčinou ohrožení jsou neshody a konflikty v rodině, narušení či rozpad vztahů v rodině a snížená schopnost rodičů komunikovat v zájmu dítěte mezi sebou. Rodiče těchto dětí se rozcházejí, rozvádějí, nebo mezi nimi došlo k násilí v blízkých vztazích. Druhou cílovou skupinou jsou proto rodiče dětí.

Aktivity v rámci projektu využilo 95 dětí, a 239 rodičů a dalších blízkých příbuzných osob, ze 66 rodin. V průběhu roku jsou uskutečněny všechny plánované aktivity. Asistované kontakty jsou rodinám s ohroženými dětmi poskytovány ve spolupráci s orgány SPOD a s opatrovnickými soudy. 

Přínosy projektu

 • Projekt ve všech ohledech vychází vstříc poptávce aktivit pro rodiny ze strany OSPOD a opatrovnických soudů v Praze. Z referencí pracovníků OSPOD, soudů a komunitního plánování služeb MHMP vyplývá, že institucí poskytujících dlouhodobé terapeutickou podporu pro rodiny s ohroženým dítětem je stále nedostatek.
 • Projekt přispívá k ochraně práv a potřeb dětí v souladu se záměry a cíli rodin v agendě SPOD. Rodiče jsou vedeni a podporování, aby stranili zájmům dítěte před vlastním zájmem. Rodiče jsou také podporováni ve schopnosti naplňovat potřeby dítěte a tím dítě chránit, jsou podporováni v rozvoji komunikačních dovedností, učí se vést dialog o dítěti.
 • Aktivity v projektu realizované mají za cíl provádět rodiče obdobím změny, kdy přestávají být životními partnery, a učí je v zájmu svých dětí být odpovědnými rodiči. Smyslem projektu bylo podpořit celý rodinný systém, posílit dovednosti a kompetence jednotlivých členů rodiny. Klienty byli matky, otcové, děti, prarodiče, tety, strýcové a další členové širší rodiny a komunity.
 • Součástí naší práce je, a probíhá i v rámci projektu, účast našich odborných pracovníků na případových konferencích, soudních řízeních a osobních konzultacích na odborech SPOD.

Rozhněvané ženy, rozčilení muži, děti jako rukojmí

Projekt byl finančně podporován příspěvkem z programu Úřadu vlády ČR pro podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2017.

Cílovou skupinou byli jak klienti Pro Dialogu, tak široká veřejnost. Našim klientům jsme po dobu trvání projektu poskytovali průběžnou podporu formou účasti na 8 facilitovaných skupinových setkáních. Pro běžnou i odbornou veřejnost jsme realizovali 4 interaktivně edukační workshopy.

Přínosy projektu

 • Projekt přispěl k osvětové práci a primární prevenci zaměřené na snížení latence a výskytu genderově podmíněného DN.
 • Zpětná vazba účastníků workshopů prokázala zájem o prezentovaná témata, i funkčnost zážitkové formy, která účastníkům umožnila propojit se s tématem prostřednictvím zážitku na vlastní kůži.
 • Podpůrné skupiny, facilitované našimi pracovníky, umožnily účastníkům sdílet vlastní zkušenost, hledat řešení či povzbuzení.
 • Projekt nízkoprahově umožnil zvýšit povědomí o otázkách konfliktu a jeho řešení mezi muži a ženami, rovných práv a rovného přístupu ke všem bez ohledu na pohlaví.

Témata workshopů realizovaných v rámci projektu

Workshop 1. Konflikt jako tabu. Podtitul: "Co si to vůbec dovoluješ?"

 • Předsudky a mýty související s konfliktem. Děti jako svědci a oběti rodičovských selhání a omylů. Spouštěče násilí, agrese a destrukce, aneb jak se můžeme dohodnout, aniž bychom ubližovali sobě a svým dětem. Konstruktivní konflikt jako prospěšný nástroj mezilidské komunikace a vztahu, typy konfliktů a možnosti jejich vývoje.
 • Edukačně-zážitková formát, dobrá praxe Pro Dialogu. Hledání a trénování konstruktivního řešení nedorozumění mezi ženami a muži, rodiči a dětmi.

Workshop 2. Děti jako rukojmí rozbitého vztahu mezi otcem a matkou. Podtitul: "Za to, že se naši hádají, můžu asi já."

 • Jak jsou zastoupeny zdraví a potřeby dětí v konfliktu rodičů? Jsou děti rukojmími v procesu konfliktních rozchodů a rozvodů matek a otců? Kde je hranice mezi psychickým týráním dítěte a oprávněnou potřebou uspokojit své vlastní zájmy, mužské či ženské, genderově podmíněné, zatížené nevědomými předsudky?
 • Edukačně-zážitková formát, dobrá praxe Pro Dialogu v podpoře rodičů, mužů a žen, pro hledání a realizaci řešení rodinné situace způsobem, který upřednostní emoční potřeby dítěte před jednostrannými, genderově stereotypně podmíněnými požadavky rodičů.

Workshop 3. Genderově podmíněné násilí v blízkých vztazích a Kruhy obnovy. Podtitul: "Já se jen bránil/a."

 • Jsme si rovni, když se cítíme bezmocní? Jsme si rovni, když se cítíme frustrovaní? Jsme si rovni, když se cítíme naštvaní? Rozumíme, oč jde tomu druhému, když se chová násilně? S čím souvisí násilí, které se odehrává mezi partnery a v rodině? Může za to špatná výchova nebo špatná povaha, nebo předsudky? Lze vůbec vystoupit ze zažitého kruhu frustrace a násilí? Jaké jsou možnosti?
 • Edukačně-zážitková formát, dobrá praxe Pro Dialogu z oblasti restorativní práce na obnovení vztahů mezi členy rodin a komunit. Zážitek, být slyšen, mít podporu, cítit se v bezpečí. Seznámení s Kruhy obnovy, které nabízí Pro Dialog jako jedinečnou službu v rámci svého systému práce s lidmi, kteří zažili nebo zažívají násilí v blízkých vztazích.

Workshop 4. Nenásilná komunikace jako prevence násilí ve vztazích. Podtitul: "Přestaň mi ubližovat!"

 • Jak v komunikaci s druhými neobviňovat, nehodnotit, nevyčítat, a to i v těch nejtěžších životních situacích? Jak se vyvarovat destruktivních konfliktních postojů, násilí, manipulace, agrese? Jak pěstovat empatii, vnímavost k potřebám sebe i druhého? Nenásilná komunikace trénuje lidskou schopnost zajímat se, vyjadřovat se a umožnit prožívání všech práv bez ohledu na gender či věk.
 • Edukačně-zážitkový formát, dobrá praxe Pro Dialogu formou praktického rozvíjení citlivosti při kontaktu s lidmi, dovednosti nehodnotit, nevyčítat, nepodsouvat domněnky a reagovat pozitivním způsobem, posílení mechanismů na podporu odstraňování genderově podmíněného násilí. Procvičování vnímavosti k potřebám a přáním sebe i druhého.

Obnovení dialogu v rodinách zasažených trestným činem

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu Ministerstva Spravedlnosti ČR na rok 2017, v rámci dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.

Cílovou skupinou projektu byli oběti a pachatelé trestných činů, které se dějí v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Jednalo se o ženy, muže a jejich děti - rodiny, které se v důsledku konfliktu a trestných činů nacházely v rozchodových a po-rozchodových stavech. Nejčastěji se vyskytujícími trestnými činy byly domácí násilí mezi intimními partnery; týrání, zneužívání; trestné činy spojené se závislostmi (alkohol, drogy); vyhrožování, pronásledování, pomluva; trestní podání na sexuální zneužívání dětí.

Projekt se nám podařilo naplnit ve všech sledovaných indikátorech. Podporu jsme poskytli 66 klientům, z nich většina s námi spolupracuje i nadále a čerpá u nás aktivity přiměřené své aktuální psychické a sociální situaci a potřebám svých dětí. Projektem jsme podpořili také několik párů, kde je jeden z rodičů cizinec a neovládá český jazyk.

 • Veškeré aktivity projektu probíhaly ve spolupráci s institucemi a subjekty, které mají oběti a pachatele trestných činů ve své agendě: soudy, státní zástupci, pracovníci OSPOD, probační a mediační služba, Policie ČR, další organizace zapsané v registru pro pomoc obětem trestných činů.
 • Aktivní spolupráci jsme v průběhu projektu udržovali s organizacemi, které se zabývají pomocí obětem domácího násilí i organizacemi, které se zabývají podporou trestaných, za všechny jmenujeme Intervenční centrum Praha, SOS centrum Diakonie CČE, Acorus, Rosa, Profem a další. Přínosné bylo rozvíjení spolupráce s Ligou otevřených mužů (LOM), jejíž služby jsme mimo jiné doporučovali našim mužským klientům (ať v roli oběti či pachatele), kteří potřebují podporu v oblasti zvládání vzteku či podpory mužského aspektu v jakékoli roli bylo v dané rodině zapotřebí.

Přínosy projektu

 • Práce s oběťmi a pachateli zejména domácího násilí mezi intimními partnery vede pachatele (muži/ženy) k reflexi a náhledu na své oběti (ženy/muže) a umožňuje jim přehodnotit své původně násilné chování vůči nim. Mohou tím umožnit původní oběti (žena/muž) se postupně vymanit právě z postoje oběti, stát se svébytnou bytostí, která pak dokáže svá práva rovnoprávněji uplatňovat v mnoha oblastech svého života.
 • Změna v přístupu a jednání obou rodičů (původně pachatele i oběti) se projevuje prakticky ve změně přístupu k výchově a partnerským vztahům. Praktickým každodenním žitím nových, funkčních vzorců předávají společným dětem nové modely a přerušují tak generačně podmíněný bludný kruh násilí. To dává těmto rodinám šanci neopakovat nefunkční stereotypy v budoucnu při výchově dalších generací. Kromě přímé úlevy v rodinách našich klientů tak projekt přispívá k prevenci páchání trestných činů v dalších generacích, k postupné změně na celospolečenské úrovni.
 • V rámci projektu jsme mohli nabídnout spolupráci také rodinám/klientům, u kterých toto na počátku nebylo důvodem navázání spolupráce s námi. K násilí ve vztazích často dochází i se zpožděním, nikoli přímo při rozchodu, a není výjimkou, že se pak objevuje na obou stranách. Od pomluvy, pronásledování, vyhrožování, po ekonomické násilí či riziko trestního podání na sexuální zneužívání dítěte, kdy toto rodič využívá jako zbraň, aby ztížil nebo zamezil kontaktu dítěte s druhým rodičem.
 • Projekt přispěl k rozvíjení spolupráce s právními zástupci našich klientů (původních obětí i pachatelů TČ). Praxe ukazuje, že společná přítomnost klienta a jeho/jejího právního zástupce na odborné konzultaci v Pro Dialogu někdy přispívá k posunu klientova postoje ke druhému rodiči, a tím významně rozšiřuje možnosti vzájemné spolupráce členů dané rodiny. Právním zástupcům, kteří mají zájem se účastnit konzultací spolu s klientem, toto umožňujeme. Několik právních zástupců, kteří projevují obecně zájem o danou problematiku, využilo nabídky samostatné konzultace v Pro Dialogu pro obeznámení se s naším přístupem i nabízenými aktivitami.
 • Projekt umožnil podpořit klienty (identifikovaní pachatelé se záznamem v trestním rejstříku) v jejich návratu na trh práce. Podpora probíhala osobně, formou individuálních konzultací, i formou doporučení organizací, které se na tuto problematiku specializují.
 • Praxe z projektu potvrdila nárůst počtu mužů, kteří přiznávají, že byli či se cítili být dlouhodobě obětí domácího násilí, a toto uvědomění je zprávou o postupné změně společenských stereotypů okolo tématu právě domácího násilí.

Aktivity realizované v rámci projektu

 • Psychologické a psychosociální poradenství. Pro oběti, pachatele a děti, coby zvlášť zranitelné oběti trestných činů, případně pro prarodiče.
 • Restorativní programy. Rodičovské dialogy, Obnovné kruhy, založené na principu restorativního přístupu k trestným činům, napomáhají a podporují narovnání vztahů jak přímo mezi obětí a pachatelem po násilném a/či trestném činu, tak v rodině (s přihlédnutím k zájmu dítěte coby zvlášť zranitelné oběti) i vztahů v širších komunitách.
 • Asistované kontakty. Asistované setkávání rodičů s dětmi, Asistované předávání dětí mezi rodiči, spolu s odbornými konzultacemi, které jsou nativní součástí každého předání a setkání.

Vzdělávací program pro pěstounky a pěstouny z Prahy 4

Ve spolupráci s MČ a OSPOD Praha 4 je realizován vzdělávací program pro pěstouny MČ Praha 4, plně hrazený MČ Praha 4

Vzdělávací program se skládá ze 4 celodenních modulů. Témata, připravená v souladu se zákonem č. 359/1999Sb, ve znění pozdějších předpisů, reagují na přímé potřeby zúčastněných. Součástí každého modulu jsou individuální konzultace pro každého pěstouna, pěstounku. 

Témata jednotlivých modulů

 1. Péče o specifické skupiny dětí s projevy ADHD
 2. Jak zacházet s hněvem a emocemi - náročné momenty ve výchově dětí

 3. Posilování samostatnosti dítěte 

 4. Přiměřená péče s ohledem na identitu dítěte, jeho věk, zdraví a individuální odlišnosti