Jsme PRO dialog mezi rodiči, partnery...

... obecně mezi jedinci v rodinách, mezi generacemi i mezi kulturami ve společnosti.

Chronické konflikty, násilí, závislosti, trestná činnost jako příčina, průvodní znak či důsledek rozchodu či rozvodu rodičů, traumata na straně dětí i dospělých ... to jsou časté problémy rodin (biologických i pěstounských), se kterými pracujeme. Od roku 2011 se zaměřujeme na podporu znovuobnovení dialogu v rodinách, které procházejí dlouhodobě náročným obdobím. 

Podporujeme znovuobnovení komunikace 

a uzdravení vztahů v rodinách, hájíme práva dětí.

Naší hlavní pracovní náplní je vykonávat sociálně právní ochranu dítěte v situacích konfliktu mezi rodiči. Cílem je zajistit dítěti právo na oba rodiče (dané Úmluvou o právech dítěte) a umožnit mu, aby si i v situaci, kdy se jeho rodiče rozcházejí či si vzájemně ubližují, mohlo vytvářet a rozvíjet vztah s každým z nich.

Rodiče podporujeme ve schopnosti vytvářet (fyzické i psychické) prostředí, které umožní dítěti zdravý vývoj. Napomáháme dospělým, v zájmu každého jejich dítěte, v rozvoji vztahu mezi sebou coby mezi rodiči - těmi zůstávají, i když se jako partneři rozešli či rozcházejí. Více >

Dětem zajišťujeme bezpečí a možnost znovuobnovení vztahu s každým s rodičů po dobu, kdy toto rodiče nejsou schopni vlastními silami (např. není pro ně možné se bez konfliktů se ani setkat nebo si předat mezi sebou své děti). Více >

Věříme v nové začátky

Naše vybavené pracoviště na pražském Žižkově je výborně dostupné i MHD. Více >  

Kontinuálně rozvíjíme odbornou úroveň a laskavý přístup našeho týmu. Více > 

Díky SPOD pověření poskytujeme rodinám mnohé aktivity zdarma. Více > 

Aktivity rodinám nabízíme zdarma (na neziskové bázi)

Klienti na aktivity u nás nepřispívají, mohou je čerpat ZDARMA. Pro mnoho rodin je toto významnou pomocí v jejich aktuální životní a finanční situaci a často se na to ptají.

Aktivity poskytujeme s celopražskou (celorepublikovou) působností

O naši přímou podporu se mohou ucházet zájemci z celé Prahy (i rodiny z jiných měst, pokud dítě spadá pod některý z pražských OSPODů). Vzdělávací aktivity můžeme, po dohodě, poskytovat v rámci celé České republiky. Součástí našeho pracoviště na pražském Žižkově je plně vybavená herna pro Asistované kontakty i prostor pro konzultace, podpůrné sebezkušenostní skupiny či pro pořádání workshopů a seminářů. 

Oblastmi našeho zájmu jsou péče a komunikace v rodině

Našimi oblastmi zájmu jsou primárně: Péče o rodinu s dětmi, práce s rodinou, pěstounská péče, dítě v pěstounské rodině, komunikace v pěstounské rodině, neúplná rodina, rozvodové a po rozvodové stavy, změna rolí v rodině, domácnosti, kde nejsou všichni se všemi biologicky spřízněni, domácí násilí, dopad domácího či partnerského násilí na rozvoj dětí, komunikace s dětmi, naplňování potřeb dětí, vliv náboženství nebo příslušnosti k církvím či ideovým společenstvím na rodinné klima, partnerské vztahy a péči o děti. 

Spolupracujeme s organizacemi v oblasti sociálních služeb

V rámci ČR přispíváme k cílům "Sledování zájmu dítěte", které vycházejí z direktiv a úmluv Rady Evropy. Spolupracujeme se státními organizacemi a institucemi, s orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), s úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD), s orgány místní samosprávy, s občanskými iniciativami a dalšími neziskovými sdruženími. Pokud jsou děti z rodin, se kterými pracujeme, klienty dalších zařízení, spolupracujeme průběžně i s těmito zařízeními. 

Aktivně podporujeme rozvoj restorativní justice v České republice

Těší nás ochota a zájem o naši dobrou praxi ze strany orgánů justice a sociální práce. Stále častěji se na nás pro poradenství obracejí např. oddělení SPOD jednotlivých městských částí Prahy či oblastní soudy, které nás vnímají jako důvěryhodnou a žádanou organizaci v oblasti podpory rozcházejících se rodičů v konfliktní situaci. Ačkoli naším hlavním zaměřením je přímá práce s klienty, vnímáme, že jsme platnou součástí a aktivním spoluhráčem v oblasti rozvoje restorativního přístupu v ČR. Ten preferuje, místo represivního způsobu řešení konfliktu ve vztazích, hledání cesty k funkční obnově vztahů, založené na vyrovnání, smíření a odpuštění. 

Hlásíme se ke spoluúčasti na celospolečenské změně

V rámci osvětové činnosti v oblasti práce s rodinou a prevence násilného jednání pořádáme semináře, konference, diskusní fóra. Nabízíme možnost mediace případů, realizaci workshopů a seminářů (typicky pro OSPODy kazuisticky zaměřené semináře). Podílíme se na šíření povědomí o přístupu tzv. Nenásilné komunikace.

Ředitelka naší organizace se, v rámci zadání Světové zdravotnické organizace (WHO), autorsky spolupodílela na vzniku manuálu "Domácí násilí a genderově podmíněné násilí", které má pomoci lékařům a lékařkám rozpoznat následky domácího násilí a preventivně působit v této oblasti.

Od roku 2008 je naše ředitelka členkou Výboru prevence domácího násilí, a také v roce 2017 se podílela na tvorbě a vyhodnocování naplňování Národního akčního plánu prevence DN. V roce 2017 zastupovala Pro Dialog na setkáních interdisciplinární platformy "Muži proti násilí", pořádaných organizací LOM pod záštitou MV.

Hlásíme se ke společenské odpovědnosti

Hájíme lidská práva každé lidské bytosti. Pracujeme s lidmi ohroženými násilím nebo chováním znevažujícím jejich lidskou důstojnost. Věříme, že hledání a nalézání cest k vzájemnému dorozumění na individuální úrovni posiluje úctu a nenásilný přístup k lidské bytosti, v rodině a komunitě tento přístup dále napomáhá rozvíjení vědomí stejných práv pro každého. Svou prací tak přispíváme k rozvoji občanské společnosti a demokracie.