Rodičovský dialog (Rodinná mediace)

Rodičovský dialog je název pro aktivitu (takový typ setkávání), který zprostředkovává, s asistencí facilitátorů, komunikaci mezi členy rodiny o potřebách společných dětí.

Platformu této rodinné mediace mohou využít rodiče (matka a otec), prarodiče-rodiče (babička a matka, dědeček a otec), členové pěstounských rodin apod. Jelikož našimi klienti jsou nejčastěji rodiče, kteří v průběhu konfliktního rozchodu či rozvodu hledají bezpečný prostor pro společná jednání v zájmu společných dětí a jejich budoucnosti, další popis je určen zejména jim.

Jednání o potřebách společných dětí zahrnují nejčastěji hledání způsobů komunikace o dětech, rozdělení další péče o ně, výše výživného apod. V rámci formátu Rodičovského dialogu není možné řešit minulost, vyjednávání je orientováno na hledání cest v nastavení způsobu péče o děti v budoucnu.

Naším cílem je provázet rodiče k uvědomění, že i když přestali být partnery, stále oba zůstávají rodiči. Facilitace při Rodičovském dialogu napomáhá rodičům, aby mohli znovu-objevovat a rozvíjet svou schopnost být společně orientovaní na budoucnost společných dětí, a aby mohli, alespoň po dobu RD, upřednostnit tento postoj před tím, zůstávat v minulosti a eskalovat své partnerské konflikty způsobem, který je přivedl k rozchodu.

Cílem RD jako mediační aktivity je v souladu s naším přesvědčením práce na hledání cesty, jak podpořit rodiče, aby mohli uzavřít dohodu o potřebách svých dětí. Věříme, že tím zároveň dochází ke zkompetentňování obou stran - že zážitek "nové a funkční dohody" může postupně přispět ke znovuobnovení vzájemné důvěry obou stran k sobě jako k rodičům, kterým jde o společný zájem, o budoucnost dětí.

Rodinný dialog typicky nabízíme rodinám

  • které s námi již nějakou dobu spolupracují, a čerpají u nás některou z aktivit
  • které k nám přišli dobrovolně právě proto, že hledají nezávislou odbornou asistenci pro tvorbu rodičovských dohod
  • které přecházejí od ASS k Asistovanému předávání
  • kterým tuto aktivitu doporučil OSPOD či soud

 

Formy Rodičovského dialogu

V naší praxi se osvědčují dva typy RD. Většinou jsou rodiče schopni s doprovodem facilitátora formulovat a rozvíjet své názory v přítomnosti druhé strany/druhého rodiče. Někdy ale na rodiče, který stojí o RD, přítomnost druhého rodiče působí retraumatizujícím způsobem. V případě, kdy by měl kontakt rodičů v jedné místnosti snižovat schopnost některého z nich cítit se, vyjadřovat se či rozhodovat svobodně a bez nátlaku, umíme nabídnout RD v oddělených místnostech - rodiče se fyzicky nesetkají, odborní pracovníci přecházejí mezi místnostmi a rodičům zprostředkovávají názory a návrhy druhé strany.

Časová dotace Rodičovského dialogu

Rodičovský dialog trvá 120 minut. Z toho 90 minut probíhá facilitovaný Dialog mezi rodiči a 30 minut věnujeme vyhotovení a autorizaci Zprávy o průběhu RD. Samotnému Dialogu předcházejí samostatné Přípravné konzultace každého z rodičů včetně podpisu Dohody o spolupráci. Počet konzultací odpovídá potřebám každého z rodičů, každý rodič absolvuje minimálně jednu konzultaci v délce 60 minut. 

Dialog v rodině ohroženého dítěte je formou poradenské činnosti dle zákona č. 359/1999Sb.

 

Principy Rodičovského dialogu

Dobrovolnost.  Rodičovský dialog je dobrovolnou aktivitou. Aby mohl proběhnout, je zapotřebí souhlas obou stran. Jako souhlas chápeme, že oba rodiče podepíší Dohodu o spolupráci s Pro Dialogem.

Kontinuita / trpělivost. I když rodiče vyjádří souhlas s účastí na RD, praxe ukazuje, že je často zapotřebí několik setkání, než jsou rodiče schopni svobodně pracovat na dohodách pro budoucnost společných dětí. Z praxe vyplývá jako vhodná kontinuita setkávání 1x14 dní.

Bezpečí. K úspěchu RD přispívají pravidla, která napomáhají vytvořit a držet neutrální a pro všechny strany bezpečné prostředí. O pravidlech vedení RD, stejně jako o právech rodičů hovoříme s kllienty v rámci Přípravné konzultace.

Z důvodů udržení záměru RD a bezpečí obou rodičů není např. během RD povolen verbální kontakt rodičů mezi sebou – rodiče se obracejí na konzultanty a konzultanti dbají na to, aby oba rodiče měli prostor se vyjádřit. Pokud v průběhu RD zjistíme, že kontakt rodičů v jedné místnosti ohrožuje bezpečí některého z nich, mají rodiče právo požádat o pauzu či změnu uspořádání (viz typy RD výše).

Ochota. Postoj, kdy je rodič ochoten uvažovat o hledání cesty k dohodě s druhou stranou, považujeme z praxe za klíčový. Ochota vyposlechnout si názor druhé strany, stejně jako ochota formulovat otevřeně své potřeby a důvody, které k němu vedou, mohou být prvním krokem ke změně. Pochopení a akceptace postojů obou stran umožňují změnit vnímání výchozí konfliktní situace.