Odborné konzultace

Odborné konzultace (dále i OK) s každým členem rodiny, která je v naší péči, jsou bazální součástí naší vzájemné spolupráce. Typicky poskytujeme tři typy konzultací

  • Přípravné konzultace pro aktivitu, o kterou mají klienti zájem,

  • Poradenské konzultace, které jsou součástí každé aktivity, kterou u nás klienti čerpají. Na doporučení soudu, OSPODu či na základě vyžádání klientem poskytujeme Poradenské konzultace i nad rámec dohodnutých aktivit,

  • Mailové poradenství (po vzájemné dohodě). Klienti a klientky mohou, v některých konkrétních naléhavých situacích, využít možnost podpory našich odborných pracovníků formou telefonických rozhovorů a e-mailového poradenství.

Přípravné konzultace

Rodiče i jejich děti přicházejí každý zvlášť. V rámci konzultace jsou jim představeny aktivity Pro Dialogu a je probrán nejvhodnější společný postup. Rodiče na základě vlastní vůle podepíší Dohodu o spolupráci, jejíž součástí jsou i pravidla spolupráce s naší organizací. Uzavření této Dohody je esenciální částí přípravné konzultace, zejména vzhledem k problematickým, konfliktním a často násilným vztahům mezi rodiči dítěte.

Děti se na své konzultaci přiměřeně svému věku seznamují s pracovníky a s prostředím, do kterého budou docházet, sdělují svá přání a své náhledy na situaci v rodině. Na základě této přípravy jsou vyhodnoceny možnosti postupu spolupráce, včetně posouzení vhodnosti jednotlivých aktivit pro daného klienta. Rodiče s pracovníky sestaví Individuální plán dítěte.

Následné konzultace v průběhu celé spolupráce podporují rodiče v převzetí zodpovědnosti za vlastní situaci a směřování k obnovení vzájemné komunikace tak, aby se oba rodiče mohli podílet na péči o své dítě.

 

Poradenské konzultace

Konzultace poradenského charakteru jsou primárně orientovány na aktuální situaci a konkrétní praktická témata v rodině, kde se nachází ohrožené dítě. Smyslem je podpořit celý rodinný systém a posílit dovednosti a kompetence jednotlivých členů rodiny.

Během konzultace podporujeme klienta, aby si mohl uvědomit vlastní kompetence, které může ve své situaci využívat. Součástí konzultace může být např. vypracování Individuálního plánu rodiče pro zvládnutí aktuální životní situace rodiny. 

Individuální plán rodiče

Klienti, kteří hledají nové cesty a modely pro fungování své rodiny, zejména v oblastech, které mohou být zdrojem ohrožení pro zdravý vývoj a bezpečnost dítěte, vítají praktický nácvik konkrétních dovedností a postupů potřebných ke změně.

  • Mohou si tak např. rozšiřovat své dovednosti v tom, jak reagovat v zátěžové situaci, zvyšovat své komunikační dovednosti apod.

  • Rodiče se vzdělávají s podporou našich odborných pracovníků a učí se sami vyhodnocovat vlastní posun.

  • Modelování rolí, motivační zpětná vazba a nácvik přispívá k tomu, že je klient ochoten a schopen přenést nově získané dovednosti do svého každodenního života a tam je samostatně rozvíjet. 

 

Podrobněji k Individuálnímu plánu rodiče: Klienti, kteří hledají nové cesty a modely pro fungování své rodiny, zejména v oblastech, které mohou být zdrojem ohrožení pro zdravý vývoj a bezpečnost dítěte, vítají praktický nácvik konkrétních dovedností a postupů potřebných ke změně. Mohou si tak např. rozšiřovat své dovednosti v tom, jak reagovat v zátěžové situaci, zvyšovat své komunikační dovednosti apod. Pracovníci podporují rodiče v nácviku, podávají mu zpětnou vazbu a pomáhají mu vyhodnocovat vlastní posun. Využívá se modelování rolí a nácvik vedení rozhovoru, klient je veden k tomu, aby nově získané dovednosti dokázal přenést do svého každodenního života a tam je rozvíjet.