Asistované předávání
S naší podporou dítě přechází mezi rodiči, kteří se zatím nedokáží skrze konflikt domlouvat

Rozvíjení vztahu dítěte s rodičem

Asistované předávání, s nácvikem komunikačních dovedností (dále ASP), zajišťuje pro dítě nekonfliktní prostředí při jeho přecházení mezi rodiči, kteří jsou v konfliktu. Za přítomnosti našich odborných pracovníků předává rodič, který má aktuálně dítě ve své péči, dítě druhému rodiči. 

Asistovaná předávání jsou vhodná rodiny v situaci

 • kdy jsou předávání dětí bez asistence vyhodnocena jako konfliktní a pro dítě zatěžující;
 • kdy hrozí nebezpečí, že by dítě nebylo jedním nebo druhým rodičem řádně předáno/vráceno;
 • kdy je pro jednoho z rodičů prozatím traumatizující vidět se nebo dokonce setkat s druhým z rodičů;

Cílem je stav, kdy rodiče odbornou asistenci nepotřebují, jsou schopni si předávat dítě samostatně či v přítomnosti blízkých osob. 

Praktické informace

Místo a formy předávání

 • Předávání je možné realizovat ambulantní i terénní formou, tzn. předání může probíhat na našem pracovišti, anebo po dohodě předem s oběma rodiči i na jiném místě;
 • Předání ideálně probíhá tak, že se rodiče při předání setkají a dítě přechází od jednoho rodiče rovnou ke druhému. Pokud, např. v počáteční fázi spolupráce, toto není možné - rodiče se ani v přítomnosti dítěte nedokáží zdržet vyvolání konfliktu, nebo např. hrozí, že kontakt vyvolá u rodiče (traumatizované oběti domácího násilí) stav, který by ohrozil jeho schopnost postarat se následně o dítě, probíhá předání tak, že rodič předá dítě našemu odbornému pracovníkovi a opustí pracoviště Pro Dialogu, poté pracovník předává dítě druhému rodiči. 

Frekvence a časové možnosti předávání

 • ASP poskytujeme 7 dní v týdnu v době 9:00-18:00 (vyjma státních svátků);
 • Frekvence u jedné rodiny je obvykle 1x týdně (tzn. v jednom týdnu proběhne předání "tam" a "zpět");
 • Jedno ASP trvá 30-90 minut (15-60 minut přímo předání dítěte mezi rodiči, 15 minut konzultace s každým z rodičů);
 • Pro Dialog nenahrazuje ASP, ke kterému nedošlo z důvodu uzavření pracoviště v době státního svátku, pokud není s konkrétní rodinou včas dohodnuto jinak.

Dobrovolnost a spolupráce obou rodičů

 • Podmínkou spolupráce s námi je uzavření Dohody o spolupráci s naší organizací, aby byly oběma stranám zřejmé možnosti a podmínky spolupráce;  
 • Nativní součástí ASP je čerpání poradenských konzultací, které podporují rodiče v rozšiřování jejich reakcí v zátěžové situaci a komunikačních dovedností. Cílem je podpořit kompetenci rodičů, aby časem dokázali předávání dítěte zvládat bez asistence;
 • Nativní součástí ASP je také spolupráce při tvorbě Individuálního plánu ve prospěch dítěte a průběžné vyhodnocování jeho plnění. Smyslem je v dialogu podporovat schopnost každého rodiče vnímat potřeby svého dítěte a zároveň své možnosti v roli rodiče;
 • Z každého ASP vzniká Záznam o předání, který zasíláme rodičům a v případě, že je dítě vedeno v agendě SPOD, také na příslušný OSPOD;
 • Předávání poskytujeme ZDARMA rodinám, které mají ASP doporučeno OSPODem či nařízeno soudně.

Asistence ZDARMA

Rodiny, které mají aktivity doporučeny OSPODem či nařízeny soudně, je u nás čerpají ZDARMA, a v rámci našeho SPOD pověření na jejich případu spolupracujeme s daným OSPODem a soudy.

Preventivní asistence s příplatkem

Rodiny, které si o asistenci u nás požádají dobrovolně - jejichž děti nejsou vedeny v agendě SPOD (sociálně právní ochrana dětí) - si na aktivity připlácejí.

Další aktivity, které rodinám nabízíme

Aktivity jsou přirozeně provázané, rodina může čerpat i více aktivit souběžně.

Asistované setkávání

Setkávání dítěte s rodičem (otcem nebo matkou) za asistence našich odborných pracovníků, v bezpečném prostředí Pro Dialogu.

Rodičovský dialog

Mediační formát v rodině ohroženého dítěte. Je zaměřen na zprostředkování komunikace mezi členy rodiny, nejčastěji matkou a otcem.

Odborné konzultace

Poradenství zaměřené na aktuální situaci a témata v rodině, kde se nachází ohrožené dítě. Individuální, párové či pro celou rodinu.

Podpůrné skupiny

Sdílecí facilitované skupiny pro dospělé a zážitkové skupiny pro děti.


Máte-li zájem o některou z výše nabízených aktivit, napište nám.

Zvažujete "asistenci"?

Možná tápete v tom, kde se myšlenka odborné asistence vzala, a kdy je jí zapotřebí. Možná si nejste jisti, zda by pro vás byla asistence vhodná. 

  Myšlenka asistence při kontaktu dítěte a rodiče vychází z přesvědčení, že každé dítě má právo být vychováváno oběma rodiči i v případech, kdy je vztah (nejčastěji) mezi rodiči hrubě narušen.

  Narušení nastává nejčastěji v důsledku

 • chronických konfliktů mezi rodiči (často v souvislosti s rozchodem nebo rozvodem rodičů),
 • v důsledku domácího násilí v rodině, kdy je obětí jeden z rodičů, ale někdy bohužel i dítě,
 • trestné činnosti některého z rodičů - ta může vstoupit do rodinné situace přímo (rodič je vyšetřován) nebo jako následek, např. návrat rodiče po výkonu trestu, zákaz přiblížení apod.

V této chvíli je již dítě často vedeno jako ohrožené v agendě orgánu SPOD (sociálně právní ochrany dětí). Z důvodu ochrany práv dítěte jsou následně rodičům asistované kontakty často nařízeny rozhodnutím soudu či doporučeny OSPODem. Cílem je zajistit dítěti bezpečí a zároveň podporovat (znovu)obnovení a rozvíjení kontaktu dítěte s rodičem, se kterým by toto jinak nebylo možné. Hovoříme-li o "dítěti", máme tím na mysli "každé dítě" v rodině, které se tato situace týká, tedy jedno nebo více.

Rodiny si u nás, v rámci prevence nebo řešení aktuální situace, mohou o asistenci zažádat i ze své vůle, na aktivity pak připlácejí.

Co by mohlo být fajn vědět pro spolupráci s námi

Podporujeme víru, zájem a aktivitu na straně klientů, dbáme na ochranu jejich údajů a bezpečí, rozvíjíme odbornou úroveň týmu.

Jaké jsou možnosti a podmínky spolupráce s námi. Více >

Jak a proč spolupracujeme se soudy, OSPODy a s dalšími institucemi. Více > 

Kde nás najdete a jak to u nás vypadá. Více >